Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
DEUTSCH
Benutzerhandbuch 11
ON
Kühlung
Gesunder
Entfeuchtungsbetrieb
Automatischer
Wechselbetrieb
Heizung
(Nur Geräte mit Wärmepumpe)
Verringern der Temperatur
Erhöhen der Temperatur
1
2
3
4
Niedrige
Lüftergeschwindigkeit.
Mittlere
Lüftergeschwindigkeit.
Hohe
Lüftergeschwindigkeit.
CHAOS-Belüftung
Betriebsmodus
Drücken Sie zum Einschalten des
Gerätes die TASTE START/STOP.
Das Gerät gibt daraufhin einen
Signalton aus.
Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung und drücken
Sie die Betriebsmodus-Taste. Bei jedem Drücken dieser
Taste ändert sich der Betriebsmodus in Pfeilrichtung.
Automatikbetrieb (Nur Kühlgeräte)
Automatischer Wechselbetrieb (Geräte mit Wärmepumpe)
Stellen Sie die gewünschte Innentemperatur im Kühl-
bzw. Heizbetrieb über die TASTEN ZUR EINSTELLUNG
DER RAUMTEMPERATUR ein.
Die Temperatur kann im Kühlbetrieb zwischen 18°C und 30°C
und im Heizbetrieb zwischen 16°C und 30°C eingestellt
werden.
Die Lüftergeschwindigkeit kann in vier Stufen über die WAHLTASTE FÜR DIE LÜFTER-
GESCHWINDIGKEIT auf der Fernbedienung eingestellt werden - niedrig, mittel, hoch und CHAOS.
Bei jedem Tastendruck ändert sich die Lüftergeschwindigkeit.
1
2
3
4
Natürlicher Luftzug nach der CHAOS-Logik
Wählen Sie für ein erfrischenderes Gefühl als bei einer festen Lüftergeschwindigkeit den CHAOS-Betrieb.
Drücken Sie dazu den WAHLSCHALTER FÜR DIE LÜFTERGESCHWINDIGKEIT DES INNENGERÄTES.
In diesem Modus wird ein Luftzug erzeugt, der einer natürlichen Briese ähnlich ist, indem die Lüftergeschwindigkeit
nach der CHAOS-Logik automatisch verändert wird.
Betriebsmodus
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG ASUW2465 DH0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG ASUW2465 DH0 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG ASUW2465 DH0

LG ASUW2465 DH0 Gebruiksaanwijzing - English - 21 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info