Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/39
Pagina verder
Benutzerhandbuch 35
DEUTSCH
Wartung und Pflege
Reinigungsfilter (optional)
Reinigung
Der PLASMA-Filter hinter den Luftfiltern sollte
mindestens alle drei Monate überprüft und bei
Bedarf gereinigt werden.
1
Nehmen Sie die Luftfilter heraus und ziehen Sie den
PLASMA-Filter zum Herausnehmen etwas vor.
2
Legen Sie den PLASMA-Filter 20 bis 30 Minuten lang
in eine Lösung aus Wasser und Neutralreiniger.
3
Lassen Sie den PLASMA-Filter einen Tag an der Luft
trocknen.
(Besonders an diesen Komponenten muss jegliche
Feuchtigkeit beseitigt werden).
4
Beachten Sie die Kerben durch elektrische
Entladungslinien.
5
Setzen Sie den PLASMA-Filter wieder ein.
Austausch
• Empfohlene Betriebsdauer : Ca. 2 Jahre
1
Öffnen Sie die Frontblende und nehmen Sie
den Luftfilter heraus.
2
Nehmen Sie den Luftreinigungsfilter
heraus.
3
Setzen Sie den neuen Luftreinigungsfilter
ein.
4
Setzen Sie den Luftfilter wieder ein und schließen Sie
die Frontblende.
1
2
VORSICHT: Den PLASMA-Filter
während der ersten 10 Sekunden
nach dem Öffnen des
Innengitters nicht berühren. Es
besteht Stromschlaggefahr.
35

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG AMNH18GTQA0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG AMNH18GTQA0 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG AMNH18GTQA0

LG AMNH18GTQA0 Gebruiksaanwijzing - English - 39 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info