Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/39
Pagina verder
Benutzerhandbuch 11
DEUTSCH
Bedienungsanleitung
Drücken Sie die Taste und wählen Sie den automatischen Wechselbetrieb.
2
Drücken Sie die Taste .
1
Die Temperatur kann, wie in der Abbildung rechts gezeigt, sowohl
für Kühl- als auch für Heizgeräte eingestellt werden.
3
Automatischer Wechselbetrieb
Einstellbarer Temperaturbereich: 18°C-30°C.
Drücken Sie die Taste , um das
Innengerät einzuschalten.
1
Drücken Sie die Taste und wählen Sie
den Entfeuchtungsbetrieb.
Während des Heizbetriebs kann die
Temperatureinstellung nicht geändert werden.
2
Wählen Sie mit der Taste die
Luftstromrate Sehr schwach Gering Mittel
Stark Automatisch aus.
(Die voreingestellte Luftstromrate im Betrieb zur
Beseitigung von Luftfeuchtigkeit beträgt ‘Gering’.)
3
Während des Kühlungsbetriebs wird Luftfeuchtigkeit beseitigt.
Gerade bei regnerischem Wetter oder bei hoher Luftfeuchtigkeit können der Entfeuchtungs- und
der Kühlungsmodus gleichzeitig betrieben werden, um Feuchtigkeit in der Luft gründlich zu
beseitigen.
Je nach Gerätemodell steht der Menüeintrag für die Luftstromrate u. U. nicht zur Verfügung.
Normalbetrieb - Entfeuchtungsbetrieb
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG AMNH18GTQA0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG AMNH18GTQA0 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG AMNH18GTQA0

LG AMNH18GTQA0 Gebruiksaanwijzing - English - 39 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info