Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
Helligkeit der Anzeige
Sie haben die Möglichkeit, die Helligkeit der
Anzeige des Innengerätes zu ändern.
1 Drücken Sie mehrmals die Taste
G
, um
die Helligkeit auf den gewünschten Wert
einzustellen.
DEUTSCH
15
ERWEITERTE FUNKTIONEN
HINWEIS
!
Diese Funktion ist bei bestimmten Mod-
ellen nicht möglich.
Leiser Betrieb
In dieser Betriebsart wird die Geräuschen-
twicklung der Außengeräte verringert, sodass
mögliche Streitigkeiten mit Nachbarn ver-
mieden werden können. Der Schalldruck des
Außengerätes im Kühlungs- und Heizbetrieb
liegt 3dB unterhalb des Nenn-Geräuschpegels.
1 Drücken Sie auf die Taste |, um das
Gerät einzuschalten.
2 Drücken Sie auf die Taste
C
.
- Daraufhin erscheint das Symbol
I im
Anzeigefenster.
Stromsparbetrieb
Dient zum energiesparenden Betrieb des Gerätes.
(Einstellung nur möglich im Luftkühlungsbetrieb)
Stufe1 : Der Stromverbrauch im Kühlungsbe-
trieb wurde um 25% im Vergleich zur
Nennleistung gesenkt.
Stufe2 : Der Stromverbrauch im Kühlungsbe-
trieb wurde um 50% im Vergleich zur
Nennleistung gesenkt.
1 Drücken Sie auf die Taste |, um das
Gerät einzuschalten.
2 Drücken Sie auf die Taste
B
.
- Daraufhin erscheint das Symbol
J im
Anzeigefenster.
HINWEIS
!
• Setting available only under operation-
ON Silent Mode and E/Control are not
available at the same time. If E/Control
is pressed under Silent Mode, Silent
Mode is released and E/Control works.
• Im leisen Betrieb des Außengerätes
kann die Gesamtleistung geringer sein.
• In den Betriebsarten Luftzirkulation und
Luftbefeuchtung ist diese Funktion nicht
möglich.
HINWEIS
!
• Im Kühlungsbetrieb kann diese Funktion
genutzt werden.
• Bei jedem Drücken der Taste E/Control
auf der kabellosen Fernbedienung än-
dert sich die Betriebsart nacheinander
nach Stufe 1, Stufe 2 und Deaktiviert.
Die gewünschte Temperatur wird fünf
Sekunden lang angezeigt.
• Im leisen Betrieb des Außengerätes
kann die Gesamtleistung geringer sein.
Der leise Betrieb ist nur bei folgenden Tem-
peratureinstellungen möglich
- Temperaturbereich zur Kühlung: Innen 18°C
(64°F) ~ 30°C (86°F), Außen 18°C (64°F) ~
43°C (109°F).
- Temperaturbereich zur Heizung: Innen 16°C
(60°F) ~ 30°C (86°F), Außen 6°C (43°F) ~
24°C (75°F).
Der Stromsparbetrieb ist nur bei folgenden
Temperatureinstellungen moglich
- Temperaturbereich zur Kuhlung:
Innen 18°C (64°F) ~ 30°C (86°F),
Außen 21°C(70°F) ~ 32°C (90°F)
Stufe 1 Stufe 2
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG A12RK bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG A12RK in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG A12RK

LG A12RK Gebruiksaanwijzing - English - 23 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info