Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
10
EN
Make sure that the filter is installed before operating the air
conditioner.
Be sure to check if there is a refrigerant leak after installing or
repairing the air conditioner.
Do not place any object on the air conditioner.
Never mix different types of batteries, or old and new batteries for
the remote control.
Do not let the air conditioner run for a long time when humidity is
very high or when a door or a window has been left open.
Stop using the remote control if there is a fluid leak in the battery.
If your clothes or skin are exposed to the leaking battery fluid,
wash off with clean water.
Do not expose people, animals, or plants to the cold or hot wind
from the air conditioner for extended periods of time.
If the leaking battery fluid has been swallowed, rinse the inside of
the mouth thoroughly and consult a doctor.
Do not drink the water drained from the air conditioner.
Do not use the product for special purposes, such as preserving
foods, works of art, and etc. It is an air conditioner for consumer
purposes, not a precision refrigeration system. There is risk of
damage or loss of property.
Do not recharge or disassemble the batteries.
Maintenance
Never touch the metal parts of the air conditioner when removing
the air filter.
Use a sturdy stool or ladder when cleaning, maintaining, or
repairing the air conditioner at a height.
Never use strong cleaning agents or solvents when cleaning the
air conditioner or spray water. Use a smooth cloth.
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG A09FR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG A09FR in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG A09FR

LG A09FR Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 33 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info