Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
10 Raum-Klimagerät
Kühlungsbetrieb
Automatikbetrieb bzw. automatischer Wechselbetrieb
Gesunder Entfeuchtungsbetrieb
Heizbetrieb
Signalsender
Kühlgeräte ( ),
Geräte mit Wärmepumpe ( )
Betriebsmodus
Luftumwälzmodus
1
4
18
7
16
9
13
8
5
17
2
10
14
8
12
11
15
3
6
Bedienungsanleitung
Die Fernbedienung besitzt folgende Bedienelemente.
Kabellose Fernbedienung
1. NETZSCHALTER
Ein-/Ausschalten des Gerätes.
2. BETRIEBSWAHLTASTE
Auswahl des Betriebsmodus.
3. TASTEN FÜR RAUMTEMPERATUR
Einstellung der Raumtemperatur.
4. WAHLTASTE LÜFTERGESCHWINDIGKEIT
INNENGERÄT
Einstellung der Geschwindigkeit in vier Stufen:
Niedrig, mittel, hoch und CHAOS.
5. SCHNELLKÜHL-TASTE
Ein- und Ausschalten der Schnellkühlung. (Hohe
Lüftergeschwindigkeit im Kühlungsmodus)
6. CHAOS SWING-TASTE
Ein- und Ausschalten der Luftklappenbewegung sowie
Einstellung der gewünschten Luftstromrichtung oben/unten.
7. TASTE TIMER UND UHRZEIT EINSTELLEN
Einstellung der Ein- und Ausschaltzeit des Gerätes.
8. TASTEN ZUR UHRZEITEINSTELLUNG
Einstellung der Uhrzeit.
9. TASTE TIMER SET/CLEAR
Einstellen und Abbrechen des Timer-Betriebs.
10. TASTE FÜR AUTOMATISCHEN RUHEMODUS
Einstellung des automatischen Betriebs im Ruhemodus.
11. TASTE ZUR ÜBERPRÜFUNG DER
RAUMTEMPERATUR
Anzeige der aktuellen Raumtemperatur.
12. RESET-TASTE
Muss vor den Einstellen der Uhrzeit gedrückt
werden.
13. TASTE ZUR AUTOMATISCHEN REINIGUNG
Beginnen der automatischen Reinigung.
14. PLASMA-TASTE
Ein- und Ausschalten der Plasma- Reinigungsfunktion.
15. TASTE CLEAR ALL
Alle Timer-Einstellungen löschen.
16. ENERGIESPARTASTE (OPTIONAL)
Dient zum Einsparen von Energie.
17. LCD-HELLIGKEIT (OPTIONAL)
Zum Einstellen der Helligkeit der LCD-Anzeige.
18.
TASTE ZUR EINSTELLUNG DER HORIZONTALEN
LUFTSTROMRICHTUNG (OPTIONAL)
Einstellung der gewünschten horizontalen Luftstromrichtung.
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG A09AWG bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG A09AWG in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG A09AWG

LG A09AWG Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 23 pagina's

LG A09AWG Gebruiksaanwijzing - English - 23 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info