Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/198
Pagina verder
Introduction Getting Ready
Taking Pictures
Playback Set Up
EN-1
NEXT
Contents Glossary Index Nomenclature Menus and Settings Troubleshooting
Contents
Introduction.................................................................... EN-6
FCC Compliance Statement for American Users....................................... EN-6
Handling Precautions ................................................................................... EN-7
Caution and Warning Symbols............................................................................ EN-7
A World of Possibilities .............................................................................. EN-14
System Map ...................................................................................................... EN-16
Nomenclature .............................................................................................. EN-17
Names of the Menus and Icons Shown on the Screen............................ EN-21
"C" Still image, "M" Movie mode display........................................................ EN-21
"P" Playback mode display.............................................................................. EN-23
LED Displays ............................................................................................... EN-25
Self-timer LED (red) .......................................................................................... EN-25
Card access LED (orange)................................................................................ EN-25
Caution LED (red) ............................................................................................. EN-26
Getting Ready............................................................... EN-27
Inserting the Battery Pack.......................................................................... EN-27
Removing the Battery Pack........................................................................ EN-28
Charging the Battery................................................................................... EN-29
Inserting the Memory Card......................................................................... EN-30
Write-Protect Switch *SD Memory Cards only ............................................. EN-31
Removing the Memory Card ...................................................................... EN-32
Turning the Camera On .............................................................................. EN-33
Viewing the battery level and charging guide ............................................... EN-33
Setting the Date and Time .......................................................................... EN-34
Date display format....................................................................................... EN-34
Using the Accessories................................................................................ EN-36
Using the USB Cradle....................................................................................... EN-36
Attaching the Strap............................................................................................ EN-37
Using the Camera Case.................................................................................... EN-37
Using the Cleaning Pad .................................................................................... EN-38
Attaching the Filter Adapter............................................................................... EN-38
In this manual, the digital camera is referred to simply as "the camera". Also, SD memory
cards and MultiMedia cards are referred to generically as "memory cards".
A Important
This indicates important information that must always be observed
when using the camera.
BNote
These provide supplementary explanations or references to further
information on the same topic.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kyocera CONTAX U4R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kyocera CONTAX U4R in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 10,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info