Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/199
Pagina verder
ΕΛΛΗΝΙΚA
136
3
Λειτουργία σύνδεση ρούτερ
Περιένετε έχρι το χρώα του LED κατάσταση να αρχίσει να
εναλλάσσεται από κόκκινο σε πράσινο και το αντίστροφο.
Σηείωση:
Αν το LED δεν ανάβει ε κόκκινο και πράσινο χρώα, πιέστε και
κρατήστε πατηένο το κουπί WPS/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ για πάνω
από 10 δευτερόλεπτα, για να γίνει επανεκκίνηση τη συσκευή
παρακολούθηση ωρού IP.
Μόλι το LED κατάσταση ανάψει σταθερά ε πράσινο χρώα
και, στη συνέχεια, αναβοσβήσει δύο φορέ ε κόκκινο χρώα και
ξαναγίνει πράσινο, σηαίνει ότι η συσκευή παρακολούθηση ωρού
IP έχει εισέλθει σε κατάσταση ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ. Τώρα πορείτε να
αφήσετε το κουπί. Περιένετε έχρι το χρώα του LED να αρχίσει να
εναλλάσσεται από κόκκινο σε πράσινο και το αντίστροφο.
ANDROID (για Apple εταβείτε σε: Βήα 8)
Ρύθιση τη συσκευή παρακολούθηση ωρού IP για σύνδεση ε
το Wi-Fi ρούτερ
4
Ανοίξτε την εφαρογή «uCare Cam» και επιλέξτε:
Κάντε κλικ εδώ για να εγκαταστήσετε τη νέα κάερα Wi-Fi:
Από την οθόνη του Παραθύρου λίστα κάερα (βλ. Εικόνα 1).
5
Στην παρακάτω οθόνη επιλέξτε την καρτέλα:
6
Στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα:
για να εταβείτε στο επόενο βήα (βλ. Εικόνα 2).
Ακολουθήστε βήα προ βήα τι οδηγίε στο παράθυρο Λίστα
κάερα (βλέπε Εικόνα 3 και Εικόνα 4). Πληκτρολογήστε ένα όνοα
κάερα και έναν κωδικό πρόσβαση (προεπιλογή: 0000).
Συνιστάται να αλλάξετε τον προεπιλεγένο κωδικό πρόσβαση ετά
τη ρύθιση για λόγου ασφαλεία.
7
Κάντε κλικ στην καρτέλα:
(βλ. Εικόνα 5). Η εφαρογή uCare Cam ανοίγει αυτόατα το παράθυρο
προβολή (βλ. Εικόνα 6) και το LED κατάσταση τη συσκευή
παρακολούθηση ωρού IP γίνεται πορτοκαλί.
136

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic KN-BM40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic KN-BM40 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info