Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/199
Pagina verder
ROMÂ NĂ
130
2
Încărcarea programului
LED-ul de stare va deveni rou clipitor pentru 15 secunde.
3
Căutarea router-ului Wi-Fi
LED-ul de STARE va  verde clipitor până când
router-ul Wi-Fi este detectat (până la 5 minute).
Odată ce router-ul a fost detectat, LED-ul de
stare va deveni portocaliu.
În cazul în care videofonul IP pentru bebe nu se
poate conecta la router-ul Wi-Fi, vericai starea
router-ului Wi-Fi sau reinstalai.
În ecranul aplicaiei, selectai numele camerei
care apare în fereastra de listare a camerei i
fereastra de vizualizare se va deschide (a se
vedea Figura15).
Figura15
Adăugai videofonul IP pentru bebe care a fost deja instalat în aplicaie
ANDROID (pentru Apple mergei la: Pasul 5)
1
Deschidei aplicaia „uCare Cam i selectai:
: Apăsai aici pentru a importa camera Wi-Fi instala
În ecranul ferestrei de listare a camerei (a se vedea Figura16) pentru a
adăuga un videofon IP pentru bebe.
2
Selectai butonul:
Dispozitivul dumneavoastră va intra acum în modul de codare QR.
Notă: trebuie să avei instalat pe dispozitivul dumneavoastră un cititor
de coduri QR.
3
Localizai codul QR pe spatele videofonului IP pentru bebe i scanai
codul QR. După scanarea codului QR, pe ecranul dispozitivului
dumneavoastră va apărea codul UID (Codul unic de identicare) (a se
vedea Figura17).
130

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic KN-BM40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic KN-BM40 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info