Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/199
Pagina verder
PORTUGUÊS
68
Introdução
O monitor de bebés sem os permite aos pais manter uma ligação segura
com o seu bebé em qualquer momento e em qualquer lugar. Facilita a
visualização remota em dispositivos inteligentes e enviará uma noticação
se detectar algum movimento ou som. Para uma protecção óptima, o sensor
de temperatura incorporado alertará se houver alterações no ambiente do
quarto da criança. O monitor de bebés é fácil de instalar e não requer uma
conguração complexa. A aplicação uCare Cam, disponível gratuitamente
na Google Play e na Apple App Store, oferece um conjunto completo de
funcionalidades que proporcionam conforto e segurança completos quer para
os pais quer para o bebé.
• Recomendamos que leia este manual antes de instalar/utilizar este produto.
• Guardar este manual num local seguro para referência futura.
Requisitos de sistema
• Dispositivo com Android 4.0 e superior ou com iOS 5.0 e superior.
• Router com Wi-Fi.
Instalação da Aplicação no seu dispositivo móvel
1
Descarregue a aplicação “uCare Cam da Google Play Store ou da
Apple App Store
DispositivoAndroid
Ligação para Transferência da “uCare Cam do Google
Play Store
DispositivoiOS
Ligação para Transferência da “uCare Cam da Loja de
Aplicações
68

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic KN-BM40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic KN-BM40 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info