Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/199
Pagina verder
ESPAÑOL
64
2
Carga de programas
El LED de estado parpadeará en rojo durante aproximadamente
15segundos.
3
Buscar el router Wi-Fi
El LED de estado parpadeará en verde hasta que
se encuentre el router Wi-Fi (hasta 5 minutos).
Una vez se encuentre el router, el LED de estado
se volverá naranja.
Si el monitor IP para bebés no puede
conectarse al router Wi-Fi, rogamos compruebe
el estado del router Wi-Fi o vuelva a instalarlo.
En la aplicación, seleccione el nombre de la
cámara que se muestra en la Lista de cámaras y
se abrirá la ventana de visionado (véase Figura
15).
Figura 15
Añadir a la aplicación un monitor IP para bebés ya instalado
ANDROID (para Apple vaya a: Paso 5)
1
Abra la aplicación “uCare Cam y seleccione:
: Haga clic aquí para importar la cámara Wi-Fi instalada
En la pantalla de Ventana de lista de cámaras (véase Figura 16) para
añadir un monitor IP para bebés.
2
Seleccione la pestaña:
El dispositivo entrará ahora en el modo código QR.
Nota: es necesario que disponga de un escáner de códigos QR
instalado en su dispositivo.
3
Localice el código QR situado en la parte posterior lateral del monitor
IP para bebés y escanee el código QR. Tras escanear el código QR,
aparecerá el UID (Código ID único) en la pantalla de su dispositivo
(véase Figura 17).
64

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic KN-BM40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic KN-BM40 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info