Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/199
Pagina verder
FRANÇAIS
24
Introduction
Le veille-bébé sans l permet aux parents de surveiller leur bébé à tout
moment, où que ce soit. Il permet la surveillance à distance sur les appareils
intelligents et envoie des notications en cas de détection de mouvement ou
de son. Le capteur de température intégré assure une protection optimale en
signalant tout changement de climat dans la chambre du bébé. Le veille-bébé
est facile à installer et n’exige aucune congurationcomplexe. L’application
uCare Cam, disponible gratuitement sur Google Play et l’App Store d’Apple,
ore une étendue complète de fonctions pour rassurer parents et bébés.
• Nous vous conseillons de lire ce manuel avant d'installer/utiliser ce produit.
• Conservez ce manuel dans un endroit sûr, pour pouvoir le consulter
ultérieurement.
Conguration requise
• L'appareil fonctionne sous Android 4.0 et supérieur ou sous iOS 5.0 et
supérieur.
• Routeur avec Wi-Fi.
Installation de l'application sur votre appareil portable
1
Téléchargez l'application « uCare Cam » sur Google Play ou sur
l'App Store d’Apple
Appareil Android
Lien de téléchargement « uCare Cam » sur le Google
Play Store
Appareil iOS
Lien de téléchargement « uCare Cam » sur l'App Store
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic KN-BM40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic KN-BM40 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info