Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/199
Pagina verder
DEUTSCH
14
2
Klicken Sie nach der Installation der Software
auf das Icon
, um die App zu starten.
Standardpasswort für „uCare Cam“: 0000
Benutzername (Manager): admin
Passwort (Manager): 0000
Abbildung 1
„Ansicht der
Kameraliste“
Es gibt zwei Möglichkeiten, das einfache Setup Ihres IP-Babyfons
fortzusetzen.
Installation Ihres IP-Babyfons per ROUTER-MODUS
1
Einschalten
Verbinden Sie den DC-Stecker des Netzteils mit der DC-
Eingangsbuchse des IP-Babyfons und schließen Sie dann das Netzteil
an eine Steckdose an. Die LED-Statusanzeige am IP-Babyfon leuchtet
ungefähr 15 Sekunden lang grün.
2
Programm wird geladen
Die LED-Statusanzeige blinkt ungefähr 15 Sekunden lang rot.
3
Router-Verbindungsmodus
Warten Sie, bis die LED-Statusanzeige abwechselnd rot und grün leuchtet.
Hinweis:
Falls die LED-Anzeige nicht rot und grün leuchtet, halten Sie die WPS/
RÜCKSTELLUNGS-Taste mehr als 10 Sekunden lang gedrückt, um das
IP-Babyfon neu zu starten.
Leuchtet die grüne LED-Statusanzeige stetig und blinkt die rote Anzeige
zweimal und leuchtet dann grün, wurde der RÜCKSTELLUNGS-Modus
aktiviert. Lassen Sie nun die Taste los und warten Sie, bis die LED-
Statusanzeige abwechseln rot und grün leuchtet.
ANDROID (für Apple gehen Sie zu: Schritt 8)
Verbindung des IP-Babyfons mit dem Wi-Fi-Router
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic KN-BM40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic KN-BM40 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info