Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
Description (g. A) English
1. Display
2. Microphone
3. Speaker
4. Belt clip
5. Lock/unlock button Press the button to lock and unlock the device.
6. Battery compartment Refer to the illustration to power the device with 3 AAA batteries.
7. Volume control / On/o button
Slide the button up to increase the volume and switch on the device.
Slide the button down to decrease the volume and switch o the device.
8. Power cable connection (AC/DC)
Connect the power cable to the power cable connection.
Insert the mains plug into the wall socket.
9. Talk-back button (parent unit)
Page button (baby unit)
Press the button to talk through the parent unit to the baby unit.
Press the button to page the parent unit.
10. Page button (parent unit)
Lullaby button (baby unit)
Press the button to page the baby unit.
Press and hold the button for three seconds to activate or deactivate a lullaby.
Press the button to switch between lullabies.
11. Lullaby button (parent unit)
Press and hold the button for three seconds to activate or deactivate a lullaby.
Press the button to switch between lullabies.
12. Pairing button Press the button to pair the parent unit and the baby unit.
13. Sensitivity switch (baby unit)
Set the switch to the “HI” position to set a high sensitivity of the microphone.
Set the switch to the “LO” position to set a low sensitivity of the microphone.
Installing the batteries (g. B)
Refer to the illustration to install the batteries.
Connecting the baby unit and the parent unit
Make sure that the parent unit and baby unit are switched on.
Press the pairing button (12) on the parent unit and the baby unit.
The pairing icon on the display (1) ashes to indicate that the device is in pairing mode.
If pairing is successful, the display shows the normal status.
If pairing is not succesful, repeat the steps above.
Technical data
Input voltage
Parent unit / Baby unit
Power supply
5.5 V DC
100-240 V AC
Consumption current 500 mA
Battery type AAA (3x)
Battery duration 6-7 hours
Transmitter power 15-19 dBm
Receiver sensitivity ≤ -90 dBm
Transmission frequency 2.4015 GHz - 2.4525 GHz
Transmission range 300 m
Microphone sensitivity
1-2 m (low sensitivity)
2-6 m (high sensitivity)
Operating temperature 0 °C ~ 40 °C
Relative humidity 20% - 80%
Safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician
when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable
or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorized
repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of
the device.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than
described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective,
replace the device immediately.
Do not expose the device to water or moisture.
Do not use the device outdoors. The device is suitable for indoor use only.
Battery safety
Use only the batteries mentioned in the manual.
Do not use old and new batteries together.
Do not use batteries of dierent types or brands.
Do not install batteries in reverse polarity.
Do not short-circuit or disassemble the batteries.
Do not expose the batteries to water.
Do not expose the batteries to re or excessive heat.
Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove
the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh
water.
Cleaning and maintenance
Warning!
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new
device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
Beschrijving (g. A) Nederlands
1. Display
2. Microfoon
3. Speaker
4. Riemclip
5. Vergrendelings-/
ontgrendelingsknop
Druk op de knop om het apparaat te vergrendelen en te ontgrendelen.
6. Batterijcompartiment
Raadpleeg de illustratie om het apparaat van stroom te voorzien met 3
AAA-batterijen.
7. Volumeregelaar / Aan/uit-knop
Schuif de knop omhoog om het volume te verhogen en het apparaat in te schakelen.
Schuif de knop omlaag om het volume te verlagen en het apparaat uit te schakelen.
8. Voedingskabelaansluiting (AC/DC)
Sluit de voedingskabel aan op de voedingskabelaansluiting.
Plaats de netstekker in het stopcontact.
9. Terugpraatknop (ouderunit)
Lokaliseerknop (babyunit)
Druk op de knop om door de ouderunit tegen de babyunit te praten.
Druk op de knop om de ouderunit te lokaliseren.
10. Lokaliseerknop (ouderunit)
Slaapliedknop (babyunit)
Druk op de knop om de babyunit te lokaliseren.
Houd de knop drie seconden ingedrukt om een slaapliedje te activeren of
te deactiveren.
Druk op de knop om tussen slaapliedjes te schakelen.
11. Slaapliedknop (ouderunit)
Houd de knop drie seconden ingedrukt om een slaapliedje te activeren of
te deactiveren.
Druk op de knop om tussen slaapliedjes te schakelen.
12. Koppelingsknop Druk op de knop om de ouderunit en de babyunit te koppelen.
13. Gevoeligheidsschakelaar
(babyunit)
Zet de schakelaar in de "HI"-stand om een hoge gevoeligheid van de microfoon
in te stellen.
Zet de schakelaar in de "LO"-stand om een lage gevoeligheid van de microfoon
in te stellen.
De batterijen installeren (g. B)
Raadpleeg de illustratie om de batterijen te installeren.
De babyunit op de ouderunit aansluiten
Zorg ervoor dat de ouderunit en de babyunit zijn ingeschakeld.
Druk op de koppelingsknop (12) op de ouderunit en de babyunit.
De koppelingssymbool op de display (1) knippert om aan te geven dat het apparaat zich in de
koppelingsmodus bevindt.
Indien de koppeling succesvol is, toont de display de normale status.
Indien de koppeling niet succesvol is, herhaal dan de bovengenoemde stappen.
Technische gegevens
Ingangsspanning
Ouderunit / Babyunit
Stroomvoorziening
5,5 V DC
100 - 240 V AC
Stroomverbruik 500 mA
Type batterij AAA (3x)
Batterijduur 6-7 uur
Zendervermogen 15-19 dBm
Gevoeligheid ontvanger ≤ -90 dBm
Zendfrequentie 2,4015 GHz - 2,4525 GHz
Zendbereik 300 m
Gevoeligheid microfoon
1-2 m (lage gevoeligheid)
2-6 m (hoge gevoeligheid)
Bedrijfstemperatuur 0 °C ~ 40 °C
Relatieve vochtigheid 20% – 80%
Veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het
risico op elektrische schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het
netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een
erkend servicecentrum worden vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje
van het apparaat.
Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor
andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of
defect apparaat onmiddellijk.
Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
Batterijveiligheid
Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
Stel de batterijen niet bloot aan water.
Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
Batterijen kunnen gaan lekken wanneer deze volledig zijn ontladen. Verwijder de batterijen
wanneer u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product
te voorkomen.
Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met
vers water.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door
een nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Beschreibung (Abb. A) Deutsch
1. Display
2. Mikrofon
3. Lautsprecher
4. Gürtel-Clip
5. Sperr-/Entsperrtaste Drücken Sie zum Sperren und Entsperren des Geräts auf die Taste.
6. Batteriefach Halten Sie sich an die Abbildung, um das Gerät mit 3 AAA-Batterien zu versorgen.
7. Lautstärkeregler / Ein-/Aus-Taste
Schieben Sie die Taste nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen und das
Gerät einzuschalten.
Schieben Sie die Taste nach unten, um die Lautstärke zu verringern und das
Gerät auszuschalten.
8. Stromkabelanschluss (AC/DC)
Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromkabelanschluss.
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
9. Rücksprechtaste (Eltern-Einheit)
Suchruftaste (Baby-Einheit)
Drücken Sie auf die Taste, um über die Eltern-Einheit mit der Baby-Einheit
zu sprechen.
Drücken Sie auf die Taste, um die Eltern-Einheit aufzunden.
10. Suchruftaste (Eltern-Einheit)
Schlaiedtaste (Baby-Einheit)
Drücken Sie auf die Taste, um die Baby-Einheit aufzunden.
Drücken und halten Sie die Taste drei Sekunden lang, um ein Schlaied zu
aktivieren oder zu deaktivieren.
Drücken Sie auf die Taste, um zwischen Schlaiedern umzuschalten.
11. Schlaiedtaste (Eltern-Einheit)
Drücken und halten Sie die Taste drei Sekunden lang, um ein Schlaied zu
aktivieren oder zu deaktivieren.
Drücken Sie auf die Taste, um zwischen Schlaiedern umzuschalten.
12. Kopplungstaste Drücken Sie auf die Taste, um die Eltern-Einheit mit der Baby-Einheit zu koppeln.
13. Empndlichkeitsschalter
(Baby-Einheit)
Stellen Sie den Schalter auf Position “HI, um das Mikrofon auf die hohe
Empndlichkeit einzustellen.
Stellen Sie den Schalter auf Position “LO”, um das Mikrofon auf die niedrige
Empndlichkeit einzustellen.
Einsetzen der Batterien (Abb. B)
Halten Sie sich zum Einsetzen der Batterien an die Abbildung.
Verbinden der Baby-Einheit und der Eltern-Einheit
Stellen Sie sicher, dass die Eltern-Einheit und die Baby-Einheit eingeschaltet sind.
Drücken Sie auf die Kopplungstaste (12) auf der Eltern-Einheit und der Baby-Einheit.
Das Kopplungssymbol auf dem Display (1) blinkt, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im
Kopplungsmodus bendet.
Ist die Kopplung erfolgreich, erscheint auf dem Display der normale Status.
Ist die Kopplung nicht erfolgreich, wiederholen Sie die Schritte oben.
Technische Daten
Eingangsspannung
Eltern-Einheit / Baby-Einheit
Spannungsversorgung
5,5 V DC
100 - 240 V AC
Stromaufnahme 500 mA
Batterietyp AAA (3x)
Lebensdauer der Batterie 6-7 Stunden
Sendeleistung 15-19 dBm
Empfängerempndlichkeit ≤ -90 dBm
Übertragungsfrequenz 2,4015 GHz - 2,4525 GHz
Übertragungsbereich 300 m
Mikrofonempndlichkeit
1-2 m (niedrige Empndlichkeit)
2-6 m (hohe Empndlichkeit)
Betriebstemperatur 0 °C ~ 40 °C
Relative Feuchtigkeit 20% - 80%
Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen
Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt
ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der
Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem
Typenschild des Geräts übereinstimmt.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die
Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt
oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen.
Batteriesicherheit
Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des
Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
Falls Batterieüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit
sofort mit frischem Wasser fort.
Reinigung und Pege
Warnung!
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen
Sie es gegen ein neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
Descripción (g. A) Español
1. Pantalla
2. Micrófono
3. Altavoz
4. Pinza para cinturón
5. Botón de bloqueo/desbloqueo Pulse el botón para bloquear y desbloquear el dispositivo.
6. Compartimento de la pila Consulte la ilustración para alimentar el dispositivo con 3 pilas AAA.
7. Control de volumen /
Botón de encendido/apagado
Deslice el botón hacia arriba para aumentar el volumen y encender el dispositivo.
Deslice el botón hacia abajo para disminuir el volumen y apagar el dispositivo.
8. Conexión de cable de
alimentación (CA/CC)
Conecte el cable de alimentación a la conexión del cable de alimentación.
Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
9. Botón de respuesta
(unidad de los padres)
Botón de aviso
(unidad del bebé)
Pulse el botón para hablar por la unidad de los padres a la unidad del bebé.
Pulse el botón para avisar a la unidad de los padres.
10. Botón de aviso
(unidad de los padres)
Botón de nana
(unidad del bebé)
Pulse el botón para avisar a la unidad del bebé.
Pulse y mantenga pulsado el botón durante tres segundos para activar
odesactivar una nana.
Pulse el botón para cambiar entre nanas.
11. Botón de nana
(unidad de los padres)
Pulse y mantenga pulsado el botón durante tres segundos para activar
odesactivar una nana.
Pulse el botón para cambiar entre nanas.
12. Botón de emparejamiento Pulse el botón para emparejar la unidad de los padres y la unidad del bebé.
13. Interruptor de sensibilidad
(unidad del bebé)
Sitúe el interruptor en la posición “HI” para ajustar una sensibilidad alta del
micrófono.
Sitúe el interruptor en la posición “LO” para ajustar una sensibilidad baja del
micrófono.
Instalación de las pilas (g. B)
Consulte la ilustración para instalar las pilas.
Conexión de la unidad del bebé y la unidad de los padres
Asegúrese de que la unidad de los padres y la unidad del bebé estén encendidas.
Pulse el botón de emparejamiento (12) en la unidad de los padres y la unidad del bebé.
El icono de emparejamiento de la pantalla (1) parpadea para indicar que el dispositivo está en el
modo de emparejamiento.
Si el emparejamiento es correcto, la pantalla muestra el estado normal.
Si el emparejamiento no es correcto, repita los pasos anteriores.
Datos técnicos
Tensión de entrada
Unidad de los padres / Unidad del bebé
Alimentación
5,5 V CC
100-240 V CA
Consumo de corriente 500 mA
Tipo de batería AAA (3x)
Duración de la batería 6-7 horas
Potencia del transmisor 15-19 dBm
Sensibilidad del receptor ≤ -90 dBm
Frecuencia de transmisión 2,4015 GHz - 2,4525 GHz
Alcance de transmisión 300 m
Sensibilidad del micrófono
1-2 m (sensibilidad baja)
2-6 m (sensibilidad alta)
Temperatura de funcionamiento 0 °C ~ 40 °C
Humedad relativa 20% - 80%
Seguridad
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico
autorizado cuando necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el
cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el
fabricante o un servicio técnico autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de
características del dispositivo.
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad
distinta a la descrita en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha
sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
No utilice el dispositivo en exteriores. El dispositivo sólo es apto para uso en interiores.
Seguridad de las pilas
Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
No instale las pilas con la polaridad invertida.
No cortocircuite ni desmonte las pilas.
No exponga las pilas al agua.
No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto,
saque las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
Description (g. A) Français
1. Écran
2. Microphone
3. Haut-parleur
4. Clip de ceinture
5. Bouton verrouiller/déverrouiller Appuyez sur le bouton pour verrouiller/déverrouiller l'appareil.
6. Compartiment de pile Voir l'illustration pour alimenter l'appareil avec 3 piles AAA.
7. Commande de volume /
Bouton marche/arrêt
Glissez le bouton vers le haut pour allumer l'appareil et augmenter le volume.
Glissez le bouton vers le bas pour réduire le volume et arrêter l'appareil.
8. Connexion de câble d'alimentation
(CA/CC)
Connectez le câble d'alimentation à la connexion de câble d'alimentation.
Insérez la che secteur dans la prise murale.
9. Bouton de conversation
(unité parent)
Bouton d'avertissement
(unité bébé)
Appuyez sur le bouton pour parler dans l'unité bébé depuis l'unité parent.
Appuyez sur le bouton pour avertir l'unité parent.
10. Bouton d'avertissement
(unité parent)
Bouton de berceuse
(unité bébé)
Appuyez sur le bouton pour avertir l'unité bébé.
Appuyez sur le bouton 3 secondes sans le relâcher pour activer /désactiver
la berceuse.
Appuyez sur le bouton pour changer de berceuse.
11. Bouton de berceuse
(unité parent)
Appuyez sur le bouton 3 secondes sans le relâcher pour activer /désactiver
la berceuse.
Appuyez sur le bouton pour changer de berceuse.
12. Bouton d'appariement Appuyez sur le bouton pour associer l'unité bébé et l'unité parent.
13. Interrupteur de sensibilité
(unité bébé)
Positionnez l'interrupteur sur “HI” pour régler une sensibilité supérieure du
microphone.
Positionnez l'interrupteur sur “LO” pour régler une sensibilité inférieure du
microphone.
Installation des piles (g. B)
Consultez l’illustration pour installer correctement les piles.
Connexion de l’unité bébé et de l’unité parent
Assurez-vous que les unités parent et bébé sont allumées.
Appuyez sur le bouton d’appariement (12) sur l’unité bébé et l’unité parent.
L’indicateur d’appariement clignote à l’écran (1) pour indiquer que l’appareil est en mode appariement.
Si l’appariement est réussi, l’écran indique un état normal.
Si l’appariement échoue, répétez les étapes précédentes.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée
Unité parent / Unité bébé
Alimentation électrique
5,5 V CC
100-240 V CA
Consommation de courant 500 mA
Type de pile AAA (3x)
Autonomie de pile 6-7 heures
Puissance d'émetteur 15-19 dBm
Sensibilité de récepteur ≤ -90 dBm
Fréquence de transmission 2,4015 GHz - 2,4525 GHz
Plage de transmission 300 m
Sensibilité de microphone
1-2 m (sensibilité faible)
2-6 m (sensibilité élevée)
Température de fonctionnement 0 °C ~ 40 °C
Humidité relative 20% - 80%
Sécurité
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien
qualié si une réparation s’impose.
Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux.
Si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé
par le fabricant ou par un réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque
signalétique de l’appareil.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres ns que
celles décrites dans le manuel.
N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l’appareil
est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.
N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. L’appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
Sécurité des piles
Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
N’utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
N’utilisez pas des piles de marques ou de types diérents.
N’installez pas les piles selon une polarité inversée.
Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
N’exposez pas les piles à l’eau.
N’exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d’endommager l’appareil, retirez les piles
si vous laissez l’appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
Si du liquide s’échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez
immédiatement à l’eau claire.
Nettoyage et entretien
Avertissement !
N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.
Descrizione (g. A) Italiano
1. Display
2. Microfono
3. Altoparlante
4. Clip per cintura
5. Pulsante di blocco/sblocco Premere questo pulsante per bloccare e sbloccare il dispositivo.
6. Vano batterie Fare riferimento all'illustrazione per alimentare il dispositivo con 3 batterie AAA.
7. Controllo di volume /
Pulsante di accensione/
spegnimento
Far scorrere il pulsante verso l'alto per aumentare il volume e accendere il
dispositivo.
Far scorrere il pulsante verso il basso per diminuire il volume e spegnere il
dispositivo.
8. Connettore per cavo di
alimentazione (CA/CC)
Collegare il cavo di alimentazione al connettore del cavo di alimentazione.
Collegare la spina di alimentazione alla presa a parete.
9. Pulsante di risposta
(unità genitori)
Pulsante di chiamata
(unità bambino)
Premere questo pulsante per parlare dall'unità genitori all'unità bambino.
Premere questo pulsante per chiamare l'unità genitori.
10. Pulsante di chiamata
(unità genitori)
Pulsante ninnananna
(unità bambino)
Premere questo pulsante per chiamare l'unità bambino.
Tenere premuto il pulsante per tre secondi per attivare o disattivare una
ninnananna.
Premere questo pulsante per alternare le ninnananne.
11. Pulsante ninnananna
(unità genitori)
Tenere premuto il pulsante per tre secondi per attivare o disattivare una
ninnananna.
Premere questo pulsante per alternare le ninnananne.
12. Pulsante di accoppiamento Premere questo pulsante per accoppiare l'unità genitori e l'unità bambino.
13. Interruttore di sensibilità
(unità bambino)
Impostare l'interruttore sulla posizione "HI" per impostare una sensibilità
elevata del microfono.
Impostare l'interruttore sulla posizione "LO" per impostare una sensibilità
bassa del microfono.
Installazione delle batterie (g. B)
Per installare le batterie fare riferimento all’illustrazione.
Collegamento dell’unità bambino e dell’unità genitori
Vericare che l’unità genitori e l’unità bambino siano accese.
Premere il pulsante di accoppiamento (12) sull’unità genitori e sull’unità bambino.
L’icona di accoppiamento a schermo (1) lampeggia per indicare che il dispositivo è in modalità di
accoppiamento.
Se il processo di accoppiamento viene completato, il display mostra lo stato normale.
Se il processo di accoppiamento non viene completato, ripetere le precedenti operazioni.
Dati tecnici
Tensione di ingresso
Unità genitori / Unità bambino
Alimentazione
5,5 V CC
100-240 V CA
Assorbimento di corrente 500 mA
Tipo di batteria AAA (3x)
Durata della batteria 6-7 ore
Potenza del trasmettitore 15-19 dBm
Sensibilità di ricezione ≤ -90 dBm
Frequenza di trasmissione 2,4015 GHz - 2,4525 GHz
Campo di trasmissione 300 m
Sensibilità del microfono
1-2 m (sensibilità bassa)
2-6 m (sensibilità elevata)
Temperatura di funzionamento 0 °C ~ 40 °C
Umidità relativa 20% - 80%
Sicurezza
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un
tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il
cavo o la spina di alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante
o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell’uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata
sulla targhetta nominale del dispositivo.
Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da
quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso,
sostituirlo immediatamente.
Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
Non utilizzare il dispositivo all’aperto. Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni.
Sicurezza relativa alla batteria
Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
Non mischiare batterie nuove e vecchie.
Non utilizzare batterie di tipi o marchi diversi.
Non installare le batterie invertendo la polarità.
Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
Non esporre le batterie all’acqua.
Non esporre le batterie a amme o calore eccessivo.
Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare
il prodotto, rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.
Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente
con acqua fresca.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con
uno nuovo.
Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
KN-BM20
Baby monitor
1
3
2
4
8
6
9
10
11
7
5
12
A
button
90°
13
B
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic KN-BM20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic KN-BM20 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 0,98 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info