Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/81
Pagina verder
28
INSTALLAZIONE
INSTALLAZIONE DELL’ALIMENTATORE AC/DC:
1. Installare la presa dell’alimentatore AC al jack DC dell’unità.
2. Collegare l’alimentatore AC ad una presa di corrente standard AC.
3. Accendere l’unità mediante il tasto ON/OFF.
4. L’indicatore di corrente si illuminerà.
Attenzione: Utilizzare unicamente gli alimentatori AC forniti con la confezione. L’uso improprio dell’alimentatore
può causare il malfunzionamento delle unità. Consultare il rivenditore per eventuali quesiti.
UTILIZZO BATTERIE:
1. L’unità Monitor necessita di batterie ricaricabili agli ioni di litio per poter funzionare. Qualora vengano
utilizzate batterie non approvate, EVITARE di collegare l’alimentatore alle unità.
2. All’interno della confezione viene fornita UNA batteria ricaricabile agli ioni di litio. Utilizzare la
batteria ricaricabile per attivare l’Unità Monitor da una posizione remota. Ricollegare l’Unità Monitor
all’alimentatore oppure posizionare sulla basetta di ricarica laddove possibile per garantirne il
funzionamento in modalità portatile.
3. Qualora sia necessaria un’altra batteria ricaricabile agli ioni di litio per l’Unità Videocamera, rivolgersi al
fornitore locale autorizzato.
FUNZIONAMENTO FOTOCAMERA
Alimentazione ON/OFF
Utilizzare l’interruttore di alimentazione ON/OFF posto sulla base dell’Unità Videocamera per accendere/
spegnere l’unità.
Fotocamera ad attivazione vocale (interruttore FOTOCAMERA/AUTO)
Per attivare: Selezionare AUTO facendo scorrere l’interruttore CAMERA/AUTO sulla base dell’Unità
Videocamera.
Quando il livello sonoro dell’area circostante l’unità raggiunge il livello pre-impostato, l’Unità Videocamera
trasmette il suono rilevato all’Unità Monitor
Quando il livello sonoro circostante si trova al di sotto del livello pre-impostato, la trasmissione viene
automaticamente interrotta e l’LCD sull’unità monitor si spegne.
Per disattivare: Selezionare CAMERA facendo scorrere l’interruttore CAMERA/AUTO sulla base dell’Unità
Videocamera. L’Unità Videocamera. trasmette con continuità il segnale della VIDEOCAMERA.
Luce notturna arcobaleno
Impostare su ON o OFF, facendo scorrere l’interruttore OFF/AUTO/ON posto sulla base dell’Unità
Videocamera. La luce notturna viene illuminata in modo continuativo in diversi colori sulla parte superiore
dell’Unità Videocamera.
Luce notturna ad attivazione vocale (AUTO):
Fare scorrere l’interruttore OFF/AUTO/ON su AUTO.
Quando il livello sonoro dell’area circostante l’unità raggiunge il livello pre-impostato, la luce notturna si
accende. Quando il livello sonoro circostante è al di sotto del livello pre-impostato, la luce notturna si spegne.
Visione notturna a raggi infrarossi automatici
La visione notturna a raggi infrarossi dell’Unità Videocamera consente di riprendere le immagini anche in
condizioni di oscurità. La funzione si attiva automaticamente quando il livello luminoso attorno alla fotocamera
risulta basso.
Sul monitor vengono visualizzate solo immagini in bianco e nero e solo oggetti nel raggio di 2m.
FUNZIONAMENTO MONITOR
Alimentazione ON/LCD OFF/OFF
Utilizzare l’interruttore ON/LCD OFF/OFF sul lato dell’unità per accendere l’unità nonché il display LCD on/off.
Selezione canale
L’Unità Monitor e l’Unità Videocamera saranno inizialmente impostate su Canale “1” dal produttore. Il sistema
consente l’utilizzo di un totale di 4 videocamere con il medesimo monitor. Cfr. procedura di collegamento per
l’utilizzo di fotocamere aggiuntive.
Controllo volume
Premere il tasto (+) e (-) posizionato sul lato SINISTRO del pannello frontale per aumentare e diminuire il
volume del monitor.
28

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic HC-BM50 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic HC-BM50 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 3,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info