Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/86
Pagina verder
70
Θερμοκρασία:
Το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Μωρού 2.4GHz θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από
πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, μετρητές θερμότητας, κουζίνες ή άλλες συσκευές που παράγουν
θερμότητα. Γυμνές πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.
Πηγή Ισχύος:
Το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Μωρού 2.4GHz θα πρέπει να συνδέεται με τροφοδοσία
ισχύος μόνο με τον τύπο που περιγράφεται στην παρούσα οδηγία λειτουργίας:
Μονάδες Μωρού και Γονέα: τροφοδοτικά AC/DC: 6V 400mA (κεντράρετε θετικά)
Καθαρισμός:
Χρησιμοποιήστε στεγνό βαμβακερό πανί για να κρατάτε το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας
Μωρού 2.4GHz χωρίς σκόνη. Μην χρησιμοποιείτε νερό!
Διαστήματα Μη-Χρήσης:
Πάντοτε βγάζετε από την πρίζα τα τροφοδοτικά AC από τις εξόδους τοίχου κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων
μη-χρήσης.
Προσοχή:
α. Το παρόν προϊόν δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υπεύθυνη γονεϊκή επίβλεψη του παιδιού. Θα πρέπει
εσείς προσωπικά να ελέγχετε τη δραστηριότητα του παιδιού σας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
β. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτό το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Μωρού 2.4GHz σε
βαθμό που η ζωή ή η υγεία σας, η ζωή ή η υγεία άλλων, ή ακεραιότητα περιουσίας να εξαρτάται από
τη λειτουργία τους! Ο κατασκευαστής δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη ή αξίωση για θάνατο
και τραυματισμό οποιουσδήποτε ατόμου ή για απώλεια και ζημία οιασδήποτε περιουσίας λόγω
δυσλειτουργίας ή εσφαλμένης χρήση του προϊόντος.
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αυτοί οι περιορισμοί σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιζήμια παρεμβολή σε
οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια
ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να
προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η παρεμβολή
δεν θα συμβεί σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στη
λήψη ραδιόφωνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να υπολογισθεί σβήνοντας τον εξοπλισμό και ανοίγοντάς
τον, ο χρήστης παροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα
παρακάτω μέτρα:
Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή επανατοποθετήστε την κεραία λήψης.
Αυξήστε το διάστημα μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια έξοδο σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο
δέκτης.
Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
Λειτουργία με μη εγκεκριμένο εξοπλισμό ή αθωράκιστα καλώδια είναι πιθανό να έχουν ως αποτέλεσμα
παρεμβολή στη λήψη του ραδιόφωνου ή της τηλεόρασης. Ο χρήστης προειδοποιείται ότι αλλαγές και
τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στον εξοπλισμό χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή θα μπορούσε
να ακυρώσει τη δικαιοδοσία του χρήστη να λειτουργεί τον παρόντα εξοπλισμό.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ AC/DC:
1. Τοποθετήστε το βύσμα του τροφοδοτικού AC στην υποδοχή DC της μονάδας.
2. Βάλτε το τροφοδοτικό AC σε μία τυπική επιτοίχια έξοδο παροχής ρεύματος AC.
3. Ενεργοποιείστε τη μονάδα με τον διακόπτη ισχύος ON/OFF.
4. Η ένδειξη ισχύος θα φωτιστεί.
Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο τα τροφοδοτικά AC που παρέχονται στη συσκευασία. Εσφαλμένη χρήση
του τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία των μονάδων. Συμβουλευθείτε τον
αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε ερωτήματα.
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:
1. Η μονάδα Γονέα χρειάζεται ένα σύνολο 3 επαναφορτιζόμενων μπαταριών μεγέθους AAA για να
λειτουργήσει.
2. ΕΝΑ πακέτο 3 επαναφορτιζόμενων μπαταριών μεγέθους AAA παρέχεται στη συσκευασία.
Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να λειτουργήσετε τη μονάδα Γονέα μακριά από την
70

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic HC-BM11 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic HC-BM11 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 2,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info