Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
- 6 -
4. Reinigen Sie alle Teile unter fließendem Wasser
und lassen Sie sie vollständig trocknen.
5. Bauen Sie die Schereinheit 2 wieder zusam-
men. Zum Befestigen drücken Sie den mit Pfeilen
markierten Stab in der Mitte der Schereinheit 2
herunter und drehen Sie ihn soweit in Pfeilrich-
tung, dass sich die Halterung der Scherköpfe
nicht mehr abheben lässt.
6. Entfernen Sie lose Haare mit dem Pinsel 9 aus
dem Rasierer.
7. Setzen Sie die Schereinheit 2 wieder auf den
Rasierer. Achten Sie darauf, dass sie einrastet
und fest sitzt.
Reinigen Sie das Gehäuse und den Netzadapter
0 mit einem feuchten Tuch.
Reinigen Sie den Langhaarschneider w nach je-
der Benutzung mit dem Pinsel 9. Ölen Sie den
Langhaarschneider w ca. alle 6 Monate mit ei-
nem Tropfen Nähmaschinenöl.
Aufbewahren
Achtung!
Bewahren Sie den Rasierer nie in der Aufbewah-
rungstasche 8 auf, während das Gerät geladen
wird! Überhitzungsgefahr!
Wenn Sie den Rasierer längere Zeit nicht benutzen,
oder ihn transportieren wollen, legen Sie ihn in die
Aufbewahrungstasche 8. Achten Sie darauf, dass
der Rasierer sauber und vollständig getrocknet ist.
Bewahren Sie die Rasierer an einem trockenem und
sauberen Ort auf.
Entsorgen
Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den
normalen Hausmüll. Dieses Produkt
unterliegt der europäischen Richtlinie
2002/96/EC.
Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale
Entsorgungseinrichtung.
Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungs-
einrichtung in Verbindung.
Batterien/Akkus entsorgen
Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt
werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflich-
tet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner
Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzu-
geben.
Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/
Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zuge-
führt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus
nur im entladenen Zustand zurück.
Führen Sie alle Verpackungsmaterialien
einer umweltgerechten Entsorgung zu.
IB_KH5540_32925_LB1B.qxd 05.06.2009 12:17 Uhr Seite 6
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kompernass KH 5540 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kompernass KH 5540 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Kompernass KH 5540

Kompernass KH 5540 Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info