Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
OSZILLIERENDER BÜRSTENKOPF entfernt Plaque-Beläge,
die zu Zahnfäule und Zahnfleischerkrankungen führen können.
EFFEKTIVE REINIGUNG der Zahnzwischenräume und des
Zahnfleisches durch die langen Außenborsten des runden
Bürstenkopfs.
OSCILLATING BRUSHHEAD removes plaque that can lead
to tooth decay and gum disease.
EFFECTIVE CLEANING of gums and between the teeth is
ensured by longer outside bristles on the circular brush head.
TETE OSCILLANTE élimine la plaque dentaire pouvant
entraîner des caries et gingivites.
NETTOYAGE EFFICACE des interstices dentaires et des
gencives grâce aux longs poils extérieurs de la tête ronde.
TESTINA DELLA SPAZZOLA OSCILLANTE per la rimozione della
placca dentaria, che può causare carie e malattie alle gengive.
EFFICACE PULIZIA degli spazi intermedi dentari e delle gengive,
grazie alle lunghe spazzole esterne della testina circolare.
LIMPIEZA EFICAZ de los intersticios y de las encías por las
largas cerdas exteriores de la cabeza de cepillo redonda.
A CABEÇA DE ESCOVA OSCILANTE remove tártaro, que pode
provocar cárie dentária e doenças nas gengivas .
LIMPEZA EFICAZ no espaço entre os dentes e da gengiva
através das longas escovas exteriores da cabeça de escova
redonda.
OSCILLERENDE BORSTELKOP verwijdert aanslag die kan
eiden tot tandbederf en tandvleesaandoeningen.
E
v
b
√π ¶∂ƒπ™∆ƒ√ºπ∫∂™ ∫π¡∏™∂π™ ∆∏™ ∫∂º∞§∏™ ∆∏™
√¢√¡∆√µ√Àƒ∆™∞™ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ÛÙÚÒÛÂȘ Ͽη˜ Ô˘
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÂÚˉfiÓ· Î·È ·Ûı¤ÓÂȘ ÙˆÓ Ô‡ÏˆÓ.
OSCYLUJÑCA G¸ÓWKA SZCZOTECZKI usuwa kamieƒ
naz´bny, który mo˝e prowadziç do próchnicy i do zapalenia
dziàse∏.
S
o
s
W
Z
S
a
P
g
M
d
L
p
A
e
Z
v
Û
M
d
CABEZA DE CEPILLO OSCILANTE elimina depósitos de placas
dentales que pueden inducir a caries dental y enfermedades
de las encías.
Ì
Î
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kompernass KH 100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kompernass KH 100 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 0,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info