783358
9
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
17
Feine Teeblätter werden schneller als ganze Blätter gebrüht und lösen mehr Tannin aus� Dies gibt einen herberen Tee-Geschmack�
Les fines feuilles de thé infusent plus rapidement que les feuilles entières et libèrent plus de tanin, ce qui donne un goût plus prononcé au thé�
Foglie di tè fini si infondono più veloce di foglie intere e rilasciano piu tannino, che dà un gusto più foglie tè�
Den Tee in einer Teedose aufbewahren, da er von Luft, Feuchtigkeit, Hitze, Licht und Gerüchen geschützt werden muss�
Le thé se conserve dans une boîte à thé, car il doit être protégé de l’air, de l’humidité, de la chaleur, de la lumière et des odeurs�
Il tè viene conservato in una scatola da tè, perché deve essere protetto da aria, umidità, calore, luce e odori�
Dosierung:
Dosage:
Dosaggio:
Wasser
Eau
Acqua
Anzahl Tassen
Nombre de tasses
Numero di tazze
2
3
4
2
3
4
0.5 l
0.75 l
1 l
Anzahl Teelöffel Teeblätter
Nombre de cuillères à thé de feuilles de thé
Numero di cucchiaini di fiori di tè
Teetipps
Conseils pour le thé
Suggerimenti per il tè
16
Teeart
Type de thé
Tipo di tè
Wassertemperatur
Température de l’eau
Temperatura acqua
Brühzeit
Temps d’infusion
Tempo di infusione
Oolongtee
Thé Oolong
Tè Oolong
Kräutertee
Infusion
Tè alle erbe
Schwarztee
Thé noir
Tè nero
Grüntee
Thé vert
Tè verde
80 °C
3 min.
90 °C
3 min.
100 °C
4 min.
100 °C
2 min.
Weisser Tee
Thé blanc
Tè bianco
70 / 80 °C
3 min.
Brühzeit & Wassertemperatur genau einhalten:
Respecter avec exactitude le temps d’infusion et la température de l’eau:
Segue accuratamente il tempo di infusione e la temperatura dell’acqua:
Wenn der Tee zu bitter ist, verkürzen Sie die Brühzeit oder reduzieren Sie die Wassertemperatur
Si le thé est trop amère, diminuer la durée d’infusion ou réduire la température de l’eau�
Se il tè è troppo amaro, diminuire la durata di infusione o ridurre la temperatura dell’acqua�
Teetipps
Conseils pour le thé
Suggerimenti per il tè
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Koenig B02118 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Koenig B02118 in de taal/talen: Duits, Frans, Italiaans als bijlage per email.

De handleiding is 1.94 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info