Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/57
Pagina verder
1
SD7-SD80 GM VOICES
P.C
BANK A
(Cc=0 Value=0)
BANK B
(Cc=0 Value=1)
BANK C
(Cc=0 Value=10)
BANK D
(Cc=0 Value=11)
BANK E
(Cc=0 Value=64)
1 Grand Piano S Jingle Piano&Strings S,M Layered Piano M
2 Rock Piano S Dark Grand S Grand&Pad S,M Latin Piano S,M Classic Grand
3 Electric S House S Octapiano S Fm Thin Bright Grand
4 Honky-tonk S Suitcase Electropad M Rdx Operator M Classic Dark
5 El.Piano1 Mark Msk Twin Electro M
6 El.Piano2 Funk Dx StagePno Stage Mix M
7 Harpsichord Fm Tine Rodes Huge FM M
8 Clavi DX Piano Elopiano Digitine S,M
9 Celesta ToyPad FM Layer Glasshouse S,M
10 Glockenspiel Orch. Bell Chinese Bell Fantasyland S,M
11 MusicBox Mallet Stereochrom Italian Positive
12 Vibraphone Short Vibe Bright Vibes Principale&Octave M
13 Marimba Karimba Toy Box Full Organ M
14 Xylophone Etnowood Mbira ChorusB3
15 Tubular bells Metallophone XMas Bell Hot Organ
16 Dulcimer Windchimes FM Marimba 16-8-5
17 Rotary Rotor Fast Pop Organ Pipe Octave 70 Classic
18 Percussive Jazz Organ Gospel Tonewheel M
19 Rock Organ Drawbar Power Slow Movie Organ M
20 Church Positive Principale Fast Drawbars M
21 Theatre French Musette Dry Organ Carousel Org M
22 Musette Francaise Alpen Diatonic M
23 Harmonica Cassotto Bellow Blues Harp Irish
24 Bandoneon Tango Steirisch Conservatory M
25 Nylon V Classic DynaFolk V Classic Bright Smooth Finger
26 Steel M,V Folk V CountryFx V Thin Folk
27 Jazz V Funk Strat V Humbuck V Jazz Octave M Jazz Slide
28 Clean 60’ Stopped StratoFx Muted Wha
29 Muted Muted velo Ac. Stereo S Rock Strat Mute Stops
30 Overdrive Vintage V Acid Str Power
31 Distorted 12 Strings Plucked Valve Lead M Muted & Power
32 Harmonics Solidbody V Flamenco Smooth Electro M 5th Power
33 Acoustic WarmBass Acoustic Bass Strat&Fol k M
34 Finger V Folk Bass Bass&Guit1 Open Country S,M
35 Picked MuteBass Oberbas1 Golden Steel MV
36 Fretless Deep Bass RetroBass
Cntry Detune
37 Slap Bass1 Precision V Fusion V Acoust. Picking M Finger Slap
38 Slap Bass2 Reso Bass Oberbas2 Twin Folk M Synbas 3
39 Synbas1 Saw Bass Pedalbass Gipsy Synbas 4
40 Synbas2 House Bass Bass&Guit 2 Brazil ian V
41 Violin Philarmonic Slow Violin Rockabilly V
42 Viola Quartet Electric Violin Funk Bass
43 Cello GlockString Chamber Maxipick
44 Contrabass OctaStrings1 Tzivago Ooh Mix S
P.C
BANK A
(Cc=0 Value=0)
BANK B
(Cc=0 Value=1)
BANK C
(Cc=0 Value=10)
BANK D
(Cc=0 Value=11)
BANK E
(Cc=0 Value=64)
45 Tremolo OctaStrings2 Staccato S,M Duh Group M
46 Pizzicato Marcato String Fall S Dah Quartet M
47 Harp String&Fall S Harp&Orchestra S,M Lah Trio M
48 Timpani Slow Arcos S Symphony S,M Vocal_Praise M
49 Strings Ens. S Bowed Strings S Full Ensemble S,M Cinema Strings
50 SlowStrings S Dark Strings S Digistring Score M
51 SynStrings1 Dah Disco Strings S,M AahMix S
52 SynStrings2 Classic Choir Country Violin Humming
53 Choir Aah S,M Men_Doo Tuuh Lah Choir S,M Tuu Uah
54 Voice Ooh S,M Girl_Doo S Ooh Girls Lah Mello Choir M
55 Synth Voice Laah Aah Girls S Church Choir M
56 Hits Voices Choir Night Vocals
57 Trumpet V Swing Tpt V Tbones&Cornet S,M Mmh
58 Trombone Cornet Slide Trombone Boom&Uap
59 Tuba Euphonium Dixie Tpt Horn Crescendo M Orch. Tbones
60 Muted Tpt Miles Tpt V Open Horn S Emperor Brass S M Golden
61 French Horn Flughorn Brass Fall Off Dry Tenor
62 Brass Sect. Stereo Brass S Horn Pad S,M Sax Club
63 SynBrass1 GrowBras Multi Brass S,M Swing Tenor V Tbone Swell
64 SynBrass2 Octabrass Brass Cool S,M Baritone V Dyna Brass
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ketron SD7 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ketron SD7 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 8,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info