Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
1
SD9 - SD60 - SD90 GM VOICES
P.Ch.
BANK A
(Cc=0 Value=0)
BANK B
(Cc=0 Value=1)
BANK C
(Cc=0 Value=10)
BANK D
(Cc=0 Value=11)
1 Grand Piano Jingle Piano&Strings Layered Piano
2 Rock Piano Dark Grand Grand&Pad Latin Piano
3 Electric House Octapiano Fm Thin
4 Honky-tonk Suitcase Electropad El.Piano2
5 El.Piano1 Mark Msk Twin Electro
6 El.Piano2 Funk Dx StagePno Msk
7 Harpsichord Fm Tine Rodes Rodes
8 Clavi DX Piano Elopiano Digitine
9 Celesta ToyPad FM Layer Glasshouse
10 Glockenspiel Orch. Bell Chinese Bell Fantasyland
11 MusicBox Mallet Stereochrom Positive
12 Vibraphone Dry Vibes Bright Vibes Italian
13 Marimba Karimba Toy Box Italian
14 Xylophone Etnowood Mbira Rock Organ
15 Tubular bells Metallophone XMas Bell Flutes
16 Dulcimer Windchimes FM Marimba 16-8-5
17 Rotary Rotor Fast Digital Principale
18 Percussive Jazz Organ Spiritual Rock Organ
19 Rock Organ Drawbar Power Slow Movie Organ
20 Church Positive Principale Fast Drawbars
21 Theatre French Musette Dry Organ Carousel Org
22 Musette Francaise Alpen Diatonic
23 Harmonica Cassotto Bellow Blues Harp
24 Bandoneon Tango Steirisch Conservatory
25 Nylon Classic DynaFolk Classic
26 Steel Folk CountryFx Thin Folk
27 Jazz Funk Strat Humbuck Jazz Octave
28 Clean 60’ Stopped StratoFx Muted Wha
29 Muted Muted velo Ac. Stereo Rock Strat
30 Overdrive Vintage Acid Str Power
31 Distorted 12 Strings Plucked Distorted
32 Harmonics Solidbody Flamenco Jazz
33 Acoustic WarmBass Double Bass Strat&Folk
34 Finger Folk Bass Bass&Guit1 Country Gtr
35 Picked MuteBass Oberbas1 Golden Steel
36 Fretless Deep Bass RetroBass Cntry Detune
37 Slap Bass1 Precision Fusion Acoust. Picking
38 Slap Bass2 Reso Bass Oberbas2 Folk
39 Synbas1 Saw Bass Pedalbass Gipsy
40 Synbas2 House Bass Bass&Guit 2 Brazilian
41 Violin Philarmonic Slow Violin Rockabilly
42 Viola Quartet 1St Violin Funk Bass
43 Cello GlockString Chamber Maxipick
44 Contrabass OctaStrings1 Zhivago Ooh Mix
45 Tremolo OctaStrings2 Staccato Duh Group
46 Pizzicato Marcato String Fall Dah Quartet
47 Harp String&Fall Harp&Orchestra Lah Trio
48 Timpani Slow Arcos Symphony Vocal_Praise
49 Strings Ens. Bowed Strings Full Ensemble Cinema Strings
50 SlowStrings Dark Strings Digistring Score
51 SynStrings1 Dah Disco Strings AahMix
52 SynStrings2 Classic Choir Country Violin Humming
53 Choir Aah Men_Doo Tuuh Lah Choir
54 Voice Ooh Girl_Doo Ooh Girls Lah Mello Choir
55 Synth Voice Laah Aah Girls Church Choir
56 Hits Voices Choir Night Vocals
57 Trumpet Swing Tpt Tbones&Cornet Mmh
58 Trombone Cornet Slide Trombone Boom&Uap
59 Tuba Euphonium Dixie Tpt Horn Crescendo
60 Muted Tpt Miles Tpt Open Horn Emperor Brass
61 French Horn Flughorn Brass Fall Off Dry Tenor
62 Brass Sect. Stereo Brass Horn Pad Sax Club
63 SynBrass1 GrowBras Multi Brass Swing Tenor
64 SynBrass2 Octabrass Brass Cool Baritone
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ketron SD60 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ketron SD60 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 2,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info