Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/122
Pagina verder
N-112
INDEX
A=B ...................................................38
AF-toename ................................. 18, 46
AGC .......................................... 38, 103
Alles vergrendelen .............................77
ALT ....................................................72
AM
Smalle bandbreedte voor .............29
Uitzending ....................................29
AMTOR
Verbinding (ACC 2) ......................95
Werking........................................52
Antenne
ANT1/ ANT2.................................72
Verbinding ....................................13
Antennetuner
Werking........................................72
Apart verkrijgbare accessoires
Beschikbaar ............................... 104
Installatie ......................................97
ASC ...................................................34
Automatische antennetuner ............... 72
Vooraf instellen.............................73
Automatische simplex-controle ..........34
Automatische stand ...........................73
Automatische
versterkingsregeling .................... 38,103
Automatische weging .........................42
Band, selecteren ................................18
Beugel, gebruiken ................................2
Bliksemafleiders...................................1
Break-in-functie, Full/Semi ................. 42
Clover
Verbinding (ACC 2) ......................94
Werking........................................52
COM-contact ................................... 113
Computerbesturing
Communicatieparameters ............81
Contact (COM) .............................93
Opdrachten ................................ 114
Verbinding ....................................81
Controleband .....................................45
CTCSS
Freq. ID-scan ............................... 35
CW
Automatische TX in TX-stand .......44
Berichtgeheugen ..........................43
Break-in, Full ................................42
Break-in, Semi .............................42
Frequentiecorrectie voor............... 44
Nulslag, automatisch ....................30
Omgedraaide
intoetswegingsverhouding ............ 42
Toetscontact ...................................3
Toonhoogte ..................................30
Uitzending ....................................30
Zijtoon, TX....................................30
Zijtoon, volume .......................30, 44
DCS
Code ID-scan ...............................36
Digitaal Opnametoestel (apart
verkrijgbaar)
Opgenomen bericht wissen ..........90
Opnemen .....................................89
Pauzetijd, wijzigen ........................90
Weergave ....................................89
Weergavevolume .........................90
Directe frequentie-invoer ....................37
Display
Contrast .......................................75
Helderheid ...................................75
VFO gesplitste werking ................60
Geheugenkanalen blokkeren .............62
Geheugenscan ..................................68
Gesplitste frequenties, werking ..........31
Gevoeligheid.................................... 103
G-TOR™
Verbinding (ACC 2) ......................95
Werking........................................52
Harmoniewerking, TX-signaal .......... 103
HF RX-antenne..................................76
IF-filter
Bandbreedte veranderen.............. 55
Scrollen ........................................55
Interne slagen ..................................103
Koptelefoon (PHONES) ............. 3, 8, 78
Lijnversterker offset, automatisch ....... 34
Lijnversterkingsfunctie........................32
Lineaire versterker
Besturing...................................... 76
HF, verbinding (REMOTE) ............94
50 MHz, VHF, UHF en 1,2 GHz ....96
50 MHz, VHF, UHF en 1,2 GHz
verbinding (EXT.CONT)................96
Lithiumbatterij ....................................99
LSB ........................................ (zie SSB)
Luidspreker, apart signaal ..................78
MB-430 ..............................................98
MCP en TNC .....................................95
Menu
A/ Menu B ....................................21
Alfabetische functielijst ................. 26
Configuratie..................................22
Toegang .......................................21
Wat is een ....................................21
Meter .................................................19
MHz-scan ..........................................68
Microfoon
Contact (MIC).................................3
Versterking ....................... 20, 28, 29
Monitor (RX) ......................................77
Normale Scan ....................................66
Nulslag, automatisch.......................... 30
Offset
Offset-frequentie kiezen ...............32
Offset-richting kiezen....................32
Omkeringsfunctie ...............................34
Oplooptijd van CW ............................. 77
Oproepkanaal ....................................75
PacTOR
Verbinding (ACC 2) ......................95
Werking........................................52
Pakket
Verbinding (ACC 2) ......................95
Werking........................................52
Pakketclustertoon ..............................53
Pakketradio
DCD-aftasting ..............................50
Ingebouwde TNC .........................49
Voorbereiding ...............................50
PF-toets ......................................... 8, 77
Piepfunctie .........................................74
Programma-scan ...............................67
Gedeeltelijk vertraagd ..................67
Programmeerbaar
Toetsen .......................(zie PF-toets)
VFO .............................................62
Radio teletypewriting.............(zie RTTY)
RC-2000 ............................................98
Reiniging ...........................................99
Draaggolfstand ..................................68
DRU-3A, installatie.............................97
DSP
Automatische slagannulatie.......... 56
DSP-filters ....................................55
Manuele slagannulatie ................. 56
Notch filter ....................................56
Ontvangstfilterbandbreedte
veranderen...................................55
Ruisreductie 1 ..............................56
Ruisreductie 2 ..............................56
DTMF ................................................75
Invoeren, tonen ............................ 75
Manueel kiezen ............................ 75
Pauzeperiode ...............................76
Toontijdlengte ...............................76
Elektrisch toetsenblok ........................ 42
Automatische weging ................... 42
Berichten controleren ...................43
Berichten opslaan ........................43
Berichten uitzenden .....................43
Fouttoetsfunctie............................43
Intoetssnelheid veranderen ..........42
Omgedraaide
intoetswegingsverhouding ............42
Externe antennetuner ........................94
Externe luidsprekers ......................3, 78
FAX/Facsimile
Verbinding (ACC2) .......................95
Werking........................................52
Fijnafstelling .......................................38
FM
Bandplan......................................34
CTCSS-werking ...........................35
DCS-werking ................................36
Lijnversterkingsfunctie ..................32
Onverneembare toon ............. 33, 35
RX IF-filter ....................................29
Smalle bandbreedte voor .............29
Subtoontype .................................33
TX-afwijking .................................29
Uitzending ....................................28
Fouten opsporen..............................100
Fouttoetsfunctie .................................43
Frequentie
Afronding .....................................37
Directe invoer ............................... 37
Fijnafstelling .................................38
Selecteren .............................. 19, 37
Stapgrootte ..................................37
Vergrendeling ...............................77
FSK ......................................(zie RTTY)
F-vergrendeling.............................. 8, 77
Gedeeltelijke reset .............................92
Geheugen
Begin- en eindfrequenties.............62
Blokkeren, kanalen....................... 62
Conventioneel ..............................58
Gegevens opslaan .......................58
Groep...........................................64
Kanaalnaam .................................63
Kanalen wissen ............................ 62
Overzetten, naar het geheugen ....61
Overzetten, naar VFO’s................ 61
Reset ...........................................92
Scannen, alle kanalen ..................68
Scannen, groep............................ 69
Scrollen ........................................59
Snel, kanalen terughalen ..............65
Snel, opslaan ...............................64
Snel, transfer naar VFO ...............65
Terughalen en scrollen .................59
120

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kenwood TS-2000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kenwood TS-2000 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info