Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
18
EN
ENGLISH
Preparing for surround sound
If you have selected other than “LRG” as the center speaker
setting,
1 SURR ON : Surround speaker setting mode to the receiver is
ON.
2 SURR OFF : Surround speaker setting mode to the receiver is
OFF.
! Press the SETUP key again to accept the setting.
The subwoofer re-mix setting indication “SW RE-MIX” scrolls
across the display.
If subwoofer is turned OFF, subwoofer re-mix setting is not
visible.
@ Use the MULTI CONTROL knob or keys to select the
appropriate subwoofer re-mix setting.
1 RMX ON : Subwoofer re-mix set mode to the receiver is ON.
2 RMX OFF : Subwoofer re-mix set mode to the receiver is OFF.
# Press the SETUP key to accept the setting.
The receiver enters the speaker volume level adjustment mode.
In step 4 and 5, indications appear only for the selected channels
of the speakers that require adjusting.
4
Adjust the speaker volume level.
From your usual listening position, adjust the volume levels. The
volume levels from each speaker should be the same.
1 Press the SETUP key to begin TEST TONE.
The selection of AUTO/MANUAL TEST TONE is done by the
MULTI CONTROL knob or keys.
1 AUTO
2 MANUAL
2 Press the SETUP key again to select either AUTO or MANUAL.
Use the MULTI CONTROL knob or keys to adjust the volume
level of the test tone output from the speaker channel to be
adjusted.
For AUTO selection, the test tone is heard from the speakers
in the following sequence for 2 seconds each:
If you change the volume level settings for the speakers while
listening to music, the settings referred to on this page are also
changed. ª
• If any of the speakers is set as OFF during SP SETUP, the TEST
TONE adjustment for that speaker will be skipped.
3 Press the SETUP key.
The test tone is turned off. The receiver enters the mode for
inputting the distance to the speakers.
4 For MANUAL selection, press the SETUP key each time to
select the speaker channel.
5
Input the distance to the speakers.
1 Select the DISTANCE from the set up displays and press the
SETUP key again.
2 Measure the distance from the listening position to each of
the speakers.
Jot down the distance to each of the speakers.
Distance to front speakers : ____ feet (meters)
Distance to center speaker : ____ feet (meters)
Distance to surround speakers : ____ feet (meters)
3 Use the MULTI CONTROL knob or keys to select the distance
to the front speakers.
The speaker indicator to be adjusted blinks.
Indication in feet Indication in meters
The allowable setting range is 1 to 30 feet (0.3m to 9.0m),
adjustable in 1 foot (0.3m) increments.
4 Press the SETUP key to accept the settings.
5 Repeat steps 3 and 4 to input the distance for each of the
speakers.
6 Setup is complete when the EXIT indication appears.
The speakers you have selected should appear on the display.
Confirm that all the speakers have been correctly selected.
7 Press the SETUP key to exit the SETUP mode.
Input level adjustment (analog sources only)
If the input level of an analog source signal is too high, the CLIP indicator
will blink to indicate the source signal. Adjust the input level.
1 Use the INPUT SELECTOR knob to select the source of which the
input level you want to adjust.
You can store a separate input level for each input source.
2 Press the SOUND key repeatedly until the “INPUT” indication
appears.
3 Use the MULTI CONTROL knob or keys to adjust the input level.
The input level may be adjusted to any one of three settings: 0dB,
-3dB, and -6dB. (The initial setting is 0dB.)
4 Press the SOUND key again to return to the input indication.
*5339/17-21/EN 10/1/03, 8:35 PM18
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kenwood KRF-V5070D bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kenwood KRF-V5070D in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info