778306

Advertentie

14
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
1066
DT istr (1066)_01/2018_Rev.1_07/18 14/24
Täname, et ostsite ühe meie toodetest. Me soovitame lugeda hoolega seda kasutusjuhendit: see sisaldab olulist
teavet, mis puudutab seadme kasutamise ja hooldamise seotud ohutusnõudeid. Samuti on soovitatav hoida see
dokument hoolega alles, et vajadusel sealt nõu otsida
.
KIRJELDUS
Kuumaõhupüstol ART. 1066
(Keermesliide EN417 7/16”)
Piesosüüde
Surveregulaatoriga seadistatav leek
Väljuva õhu maksimaalne temperatuur: 450
Ergonoomiline disain
Turvasüsteem juhusliku süttimise vastu
Lahvatusvastane süsteem
1. Gaasiballooni ühendus
2. Juht-/süütenupp
3. Kaitse / vertikaalne tugi
4. Fikseerimisrõngas jahutusradiaatori puurile
5. Jahutusradiaatori puur
Kasutus
Kuumkahanevad torud
Kuumkahandatavad materjalid
Kuumuskahanevasse kilesse mähkimine
Painduvad plastid ja komposiitmaterjalid
Dekoratiivkilede pealekandmine
Erinevate ainete kuumusega eemaldamine
Autode mõlkide parandamine
Jäätunud torude sulatamine
Jääpunkti sulatamine
Naha ja vinüüli parandamine
Grillsöe süütamine
ÜLDISED HOIATUSED / OLULINE
1. Lugege hoolega neid õpetusi, et seadmega tuttavaks saada enne selle ühendamist gaasimahutiga. Hoidke
need juhendid edaspidiseks vaatamiseks alles.
2. Lugege hoolega balloonile trükitud teavet, enne kui seadme sellele kinnitate.
3. Ärge jätke ballooniga ühendatud seadet temperatuuride kätte, mis ületavad 50 °C.
4. See seade töötab ainult otsesurvega butaan-propaani keermestatud gaasiballooni KEMPER 581 seeria, 580
seeria ja 575 seeria. Muude gaasiballoonide kasutamise proovimine võib olla ohtlik.
5. Enne seadme käsitsemist veenduge, et ventiil on suletud.
6. Kontrollige alati, kas tihend seadme ja ballooni vahel on omal kohal ja heas seisukorras, enne kui ühendate
seadme gaasimahutiga.
7. Ärge kunagi kasutage seadmeid, millel on kulunud või kahjustatud tihendid.
8. Seda seadet tuleks kasutada ainult piisava ventilatsiooniga alal vastavalt riiklikele nõuetele. Õhukogus, mis
on vajalik korralikuks põlemiseks ja ohtlike põlemata gaasisegude tekkimise vältimiseks, on 2 m3/h kW
kohta.
9. Hoiatus: ligipääsetavad osad võivad muutuda väga kuumaks. Hoidke lastele kättesaamatult ja eemal muudest
seadmetest ja soojusallikatest.
10. Seadet tuleks käitada eemal põlevatest materjalidest ja 70 cm kaugusel mööblist, seintest ja laest.
11. Kuigi otsaku sees olev leek ei saa ületada otsaku pikkust, olge väga ettevaatlik, kui kasutate kuumust
välisruumis päikeselistel või tuulistel päevadel. Tuul võib kanda kuumuse tagasi teie suunas või muudele
aladele, mida ei ole kavas kuumutada.
12. Kui teie seade lekib (gaasi lõhn), siis viige see kohe välja hea ventilatsiooniga leegivabasse kohta, kus saab
leket kindlaks teha ja peatada. Kui teil on vaja kontrollida seadmel lekete olemasolu, siis tehke seda väljas.
Ärge püüdke avastada lekkeid leeke kasutades, kasutage meie toodet Revelgas 1726 i seebivett.
Pange
seebi ja vee lahust või gaasiandur seadme vahekohtadesse. Mullide ilmumine tähendab, et seal on leke ja
see tuleb enne seadme kasutamist ära parandada. Kui avastate lekke, kuid ei saa seda parandada, siis ärge
püüdke seda mingil muul viisil lahendada, vaid võtke ühendust klienditeenindusega.
13. Ärge kasutage seadet, mis lekib, on kahjustatud või ei tööta korralikult.
14. Ärge seadet ümber tehke. Väga ohtlik on seadme ümber tegemine, selle komponentide eemaldamine või
koost lahti võtmine i selliste komponentide kasutamine, mida ei ole tootja heaks kiitnud; kõik need
muudavad garantii ja tootja vastutuse kehtetuks.
15. Jälgige alati, et kuumaõhupüstol asetatakse tasasele pinnale, kui see on ühendatud kütuseballooniga, et
vähendada juhusliku ümbermineku ohtu.
16. Kasutuse ajal võib balloon hjaks saada: jälgige hoolega, et ei jäta süüdatud seadet püstises asendis
järelevalveta, kuna selle stabiilsust ei saa garanteerida.
17. Veenduge, et kuumaõhupüstol ei ole pööratud sellisesse suunda, mis võib põhjustada lähedal oleva objekti
süttimist, kui püstol maha asetatakse.
18. Ärge kunagi jätke süüdatud kuumaõhupüstolit järelevalveta.
19. Ärge kasutage seadet, kui sellel ei ole kõiki tema komponente.
20. Vajaduse korral kandke kaitseprille ja kaitsvaid kindaid.
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kemper 1066 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kemper 1066 in de taal/talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Noors, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 0.46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info