597434

Advertentie

29
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Copies of the I/B. Please reproduce them without any
changes except under special instruction from Team
International USA. The pages must be reproduced and folded
in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm
height). When folding, make sure you keep the good
numbering when you turn the pages of the I/B. Don’t change
the page numbering. Keep the language integrity. Print only
what is inside the frame.
29 DG 33761 – 120501
Back cover page (last page)
Assembly page 29/32
Fax +1 305 430 9692
Pescados/mariscos
o Utilice siempre el nivel inferior al cocinar pescado y mariscos.
o El pescado está listo cuando se vuelve opaco y se
desmenuza fácilmente.
o Puede agregarle cuñas de limón mientras lo cocina, si así lo
desea.
Los tiempos de cocción indicados abajo son indicativos.
Alimento Cantidad Nivel de
agua
Tiempo
(Minutos)
Espárragos 16 Oz. (450g) Max 10-12
Brócoli
8 Oz. (225g)
Min
6
-
10
Col (en trozos) 8 Oz. (225g)
Max 8-11
Zanahorias
8 Oz. (225g)
Max
8
-
10
Coliflor 1 Max 11-14
Maíz
3 mazas
Max
20
-
25
Huevos (duros)
6
Max
12
-
22
Guisantes 10 Oz. (280g) Max 12-15
Patatas
(cortadas)
8 Oz. (225g)
Max
8
-
10
Arroz blanco 1 taza
(añadir 1 ¼
taza de agua en la
bandeja)
Max 10-14 (rápido)
/ 30-35 (lento)
Arroz tostado 1 cup
(añadir 1 ½
taza de agua en la
bandeja)
Max 45-60
Res 8 Oz. (450g),
cortada en ½”
lonchas
Max 15-20
Pechugas de pollo 16 Oz. (450g) Max 20-30
Muslos de pollo 4 Max 20-30
salchichas 16 Oz. (450g)
Max 15-20
Filetes de pescado 16 Oz. (450g) Min 7-12
29

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kalorik DG 33761 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kalorik DG 33761 in de taal/talen: Engels, Frans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 1,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info