597434

Advertentie

20
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Copies of the I/B. Please reproduce them without any
changes except under special instruction from Team
International USA. The pages must be reproduced and folded
in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm
height). When folding, make sure you keep the good
numbering when you turn the pages of the I/B. Don’t change
the page numbering. Keep the language integrity. Print only
what is inside the frame.
20 DG 33761 – 120501
Back cover page (last page)
Assembly page 20/32
Fax +1 305 430 9692
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir avant le nettoyage.
Videz le réservoir et nettoyez-le à l’aide d’un chiffon humide.
Détartrez l’appareil toutes les 8 utilisations. Pour ce faire, placez
l’anneau de protection vers le bas autour de l’élément
chauffant(le côté le plus large vers le bas). Remplissez le réservoir
d’eau froide jusqu’au niveau « max », remplissez l’intérieur de
l’anneau jusqu’au même niveau avec du vinaigre. Laissez agir
toute la nuit. Rincez plusieurs fois l’intérieur du réservoir avec de
l’eau chaude.
Les paniers, le plateau égouttoir et le couvercle peuvent être
lavés avec de l’eau chaude savonneuse, ou être mis au lave-
vaisselle. N'utilisez pas de produits ou de tampons abrasifs qui
pourraient rayer les surfaces.
La base de l’appareil doit être lavée à l’aide d’un chiffon doux
ou d’une éponge légèrement imbibée d’eau.
Ne jamais immerger la base de l'appareil dans l'eau ou dans tout
autre liquide.
Une fois secs, les paniers peuvent s’empiler les uns dans les autres,
en mettant le plus petit panier dans le plus grand, pour un
rangement plus facile. Le couvercle peut être placé sur
l’assemblage de paniers.
20

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kalorik DG 33761 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kalorik DG 33761 in de taal/talen: Engels, Frans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 1,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info