Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
1
Over de handset Chicago 700S
Chicago 700S / nl PTT / A31008-M1753-M151-2-5419 / overview.fm / 03.07.2006
Over de handset Chicago
700S
De Handset Chicago 700S is een draadloze
DECT-telefoon van KPN.
Als u een abonnement heeft op de dienst Num-
merWeergave, kunt u met de Handset Chicago
700S zien door wie u gebeld wordt voordat u
het gesprek aanneemt.
Het telefoonnummer van de beller verschijnt in
het display. In de standaardinstelling wordt het
telefoonnummer opgeslagen in een geheugen,
de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd
door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.
Over deze gebruiksaanwijzing
Inhoud
Op pagina 2 staat een overzicht van de Handset
Chicago 700S met een verklaring van de toet-
sen en de onderdelen. Op pagina 4 onder Vei-
ligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips
voor een optimaal gebruik van de Handset Chi-
cago 700S. Achterin de gebruiksaanwijzing
vindt u een overzicht van de technische gege-
vens. Het is verstandig om deze hoofdstukken
door te lezen voordat u de telefoon gaat gebrui-
ken.
Vragen over de handset
Chicago 700S
Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwij-
zing nog vragen hebben over de handset
Chicago 700S dan kunt u contact opnemen met
de Klantenservice, bereikbaar onder telefoon-
nummer 0900-333 3103.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw KPN chicago 700s bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van KPN chicago 700s in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info