Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Servicepakket
Handleiding
Inleiding
Je ontvangt dit modem omdat je oude modem niet goed werkt.
Na installatie kun je zonder problemen weer internetten, bellen en tv-kijken.
Dit modem de ‘Experia Boxkrijg je van de KPN in bruikleen zolang je
contract loopt bij KPN.
847729/06-15
Problemen oplossen
Herstellen
Als je tijdens het internetten, bellen of tv-kijken problemen ervaart, zal het lampje Services’ oranje
branden. Je kunt met de knop [Herstel] aan de voorkant van de Experia Box, de verbinding
controleren en herstellen.
Als je de verbinding wilt herstellen
Volg onderstaande stappen voor het herstellen van de verbinding van het internet, bellen of
de Interactieve TV:
Druk 2 seconden op de knop [Herstel] aan de voorkant van de Experia Box (zie figuur).
De Experia Box gaat in zijn geheel uit en start zich in enkele minuten weer op.
Vanaf dit moment worden opnieuw de gegevens voor jouw abonnement in de Experia Box
geladen. Onderbreek deze procedure absoluut niet en zorg dat de Experia Box aan blijft staan.
Laat ook alle kabels aangesloten tijdens het inladen van de gegevens.
Als de lampjes Power’, Internet’, Wirelessen Servicesgroen branden, is de Experia Box
gereed voor gebruik. Het klopt dat het lampje Internetonregelmatig knippert.
Herstarten
Mocht het herstellen van je diensten Internet, Bellen en Interactieve TV geen oplossing bieden,
herstart dan de Experia Box. Volg de volgende stappen om de Experia Box correct te herstarten:
Zet eerst alle apparaten uit die zijn aangesloten of verbonden met de Experia Box.
Trek de stroomadapter van je Experia Box uit het stopcontact.
Wacht 60 seconden en sluit de stroomadapter weer aan op het stopcontact.
Zodra de Experia Box is aangezet gaan de lampjes achtereenvolgens knipperen en branden.
Onderbreek deze procedure beslist niet en zorg dat de Experia Box aan blijft staan. Laat ook
alle kabeltjes aangesloten tijdens deze procedure. Als het lampje Internetgroen brandt, is de
Experia Box gereed voor gebruik. Het klopt dat het lampje Internetonregelmatig knippert.
Is na het herstellen en/of herstarten het probleem nog niet opgelost, controleer dan de
bekabeling op beschadigingen en corrosie op de aansluitpunten. Als het probleem niet zelf kan
worden opgelost, neem dan contact op met de KPN Klantenservice.
Tip! Staat je probleem
er niet bij? Zie
kpn.com/helpinternet
voor meer oplossingen.
Problemen met de werking van de Experia Box oplossen
Oorzaken Oplossingen
Mijn Experia Box werkt niet. Controleer of de stroomadapter goed vast zit in de Experia Box en in het stopcontact.
Het lampje Powerbrandt continu.
Controleer of het lampje Internetop de Experia Box groen brandt. Brandt het lampje
Internetrood, herstart dan de Experia Box. Lost een herstart het probleem niet op, bel
dan met de Klantenservice.
Mijn Experia Box werkt niet goed. Controleer of de kabel goed is aangesloten tussen je hoofdaansluiting en de Experia Box
[DSL]. De lampjes ‘Power’, Internetbranden groen. Het klopt als het lampje Internet
onregelmatig knippert.
Problemen met internetten, bellen of tv kijken oplossen
Oorzaken Oplossingen
Mijn Internet, bellen of tv werken
niet goed.
Controleer of het lampje Services’ op de Experia Box groen brandt. Brandt het lampje
Services’ oranje, druk dan op de knop [Herstel] aan de voorkant van de Experia Box.
Lost een herstel het probleem niet op, herstart dan de Experia Box. Zie ook de instructies
op de meterkastkaart.
Mijn internetverbinding werkt
niet goed.
Bij een bedrade verbinding: kijk of de internetkabel goed is aangesloten op de Experia
Box en goed vastzit op de aansluiting van je verbonden apparaat. Controleer de kabel en
stekkers direct op beschadigingen.
Ik haal de internetsnelheid van
mijn abonnement niet.
KPN garandeert de internetsnelheid tot en met je Experia Box. Om deze internetsnel-
heid vervolgens ook op je computer te halen, hebben we een aantal tips opgesteld.
Je vindt deze tips op kpn.com/snelinternet.
Tip! Gebruik de Internet
Installatietool of
download de Servicetool
om je internet en
e-mailinstellingen
te beheren. Zie
kpn.com/servicetool
voor meer informatie.
Tip! Staat je probleem
er niet bij?
Zie kpn.com/wifi voor
meer oplossingen.
Ik kan geen draadloze internetverbinding opzetten
Oorzaken Oplossingen
Ik kan geen draadloze internet-
verbinding opzetten.
Controleer of het lampje Wirelessbrandt. Als deze niet brandt, druk dan op de knop
Wireless [
] om het draadloze internet signaal in te schakelen. Houdt de knop vast tot
het lampje gaat branden. Dit gebeurt na ongeveer 2 seconden.
Controleer of het lampje ECO brandt. Als deze brandt, staat de Experia Box in de
energiezuinige stand. Je kunt het draadloze signaal wel aanzetten. Druk op de knop
Wireless [
] om het draadloze internet signaal in te schakelen. Houdt de knop vast tot
het lampje Wirelessgaat branden. Dit gebeurt na ongeveer 2 seconden.
Het draadloze internetsignaal
valt soms weg of is erg laag.
Controleer of de lampjes Wireless’, Internet’ en Services’ branden. Is dit niet het geval,
druk dan op de knop [Herstel] aan de voorzijde van de Experia Box. Lost een herstel het
probleem niet op, herstart dan de Experia Box.
Werking Experia Box v10
Hieronder wordt uitgelegd wat de betekenis van de lampjes is op de voorkant van de Experia Box.
De lampjes van de Experia Box kunnen je vertellen of apparaten volledig en goed zijn aangesloten.
Betekenis van de lampjes – Experia Box v10
Naam Werking Uitleg
Power Brandt continu groen De Experia Box is goed aangesloten op het electriciteitsnet.
Wireless Brandt continu groen bij
werking
Met de Experia Box kun je gebruik maken van draadloos internet.
Na installatie staat het draadloze signaal standaard aan, en brandt
het lampje.
Internet Brandt/knippert onregel-
matig groen
Dit wil zeggen dat het signaal van Internet is omgezet naar een leesbaar
signaal op de Experia Box. De datasignalen hebben een onregelmatig
karakter wat de knippering veroorzaakt.
Services Brandt continu groen De diensten zoals Internet, Bellen en Interactieve TV zijn conform je
abonnement aangemeld en in werking over het KPN netwerk.
ECO Brandt blauw bij werking De Experia Box staat in de energiezuinige stand. Er wordt geen draadloos
internet signaal uitgezonden en de functie van de USB poort is uitgescha-
keld. Om gebruik te kunnen maken van deze ECO-functie dien je dit
eenmalig in de directe omgeving van de Experia Box in te stellen.
Tip: Om gebruik te
kunnen maken van deze
ECO-functie dien je dit
eenmalig in de directe
omgeving van de
Experia Box in te stellen.
Bediening van de knoppen op de Experia Box
De Experia Box heeft aan de zijkant enkele knoppen (zie figuur), waarmee je de volgende functies
kunt in- en uitschakelen. Hieronder volgt een korte beschrijving:
De WPS functie van de Experia Box
WPS staat voor Wireless Protect Setup. Hiermee kun je elk apparaat afzonderlijk draadloos
verbinden met de Experia Box. KPN adviseert vooralsnog jouw apparaten aan te sluiten zoals
beschreven in de handleiding Internet.
Wil je toch gebruik maken van WPS, activeer dan de WPS functie op de Experia Box:
Druk hiervoor 2 tot 3 seconden op de WPS knop [
], totdat het lampje Wirelessaan de
voorkant van de Experia Box gaat knipperen.
Vanaf nu heb je 2 minuten de tijd om een apparaat aan te sluiten.
Het apparaat dat je gaat aansluiten moet ook de WPS-functie ondersteunen.
De draadloze verbinding is succesvol en veilig wanneer het ‘WPSlampje groen brandt.
Na 5 minuten gaat het lampje uit.
De WiFi functie van de Experia Box
Met deze knop kun je het draadloos netwerk [
] aan- en uitzetten. Staat de [WiFi] aan dan zal
het lampje ‘Wireless’ aan de voorkant van de Experia Box continue groen branden. Bij de eerste
keer dat je verbinding maakt tussen je apparaten en je WiFi netwerk, zal het systeem vragen
naar jouw wachtwoord.
Experia Box (zijkant)
USB2
ECO
WP
S
WI
FI
De ECO functie van de Experia Box
Om energie te besparen kun je voor kortere of langere periode de ECO functie uitschakelen.
Dit doe je door de ECO knop [
] in te drukken.
Door het inschakelen van de ECO functie schakel je de werking van de USB poort uit en wordt het
draadloze internet signaal uitgeschakeld om energie te besparen. Je kunt dan wel bellen, gebeld
worden en tv-kijken.
Volg onderstaande instructies om het tijdschema waarin je energie wilt besparen in te vullen:
Start je browserprogramma op, bijvoorbeeld Internet Explorer.
Typ in de browserprogramma mijnmodem.kpn (of http://192.168.2.254).
Log eerst in op de Experia Box en volg de instructies.
Klik in het vervolgscherm op het tabblad Setting.
Klik links in dit scherm op de ECO tab. Je komt nu in de pagina met het tijdschema.
Zet als eerste de ECO-functie aan. Vink in de eerste regel [ON] aan.
Zet een vinkje achter de betreffende dagen waarop de Experia Box minder stroom moet
verbruiken. Je kunt ook kiezen voor een tijdvenster waarin de Experia Box in de ECO functie
moet gaan werken.
Klik op [Apply] rechtsonder in het scherm om het tijdschema te bevestigen.
Klik op [Logout] rechtsboven in beeld om uit te loggen.
Experia Box
Power
Wireless
Internet
Eco
Services
Herstel
EXPERIA BOX v10
Herstel
SNEL INSTALLEREN KAART
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw KPN Experiabox v10 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van KPN Experiabox v10 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info