519496
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
6 720 610 281 (00.08) OSW
TA 211 E
Deutsch
Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet,
wenn diese Anleitung eingehalten wird. Wir
bitten, diese Schrift dem Kunden auszuhändigen.
English
Correct functioning is ensured only when these
instructions are observed. We request that this
booklet be given to the customer.
Français
Un fonctionnement impeccable n’est assuré que
si les instructions ci-après sont respectées. Nous
vous prions de bien vouloir les transmettre au
client.
Italiano
Soltanto attenendosi alla presenti istruzioni può
essere garantito un perfetto funzionamento. Vi
preghiamo di consegnare al Cliente questo
manuale.
Español
Para garantizar un funcionamiento correcto es
importante atenerse a estas instrucciones de
instalación. Por favor, entrégueselas al cliente.
Portugues
O perfeito funcionamento do aparelho só pode
ser garantido, se esta instrução de serviço fôr
observada com atenção. Pedimos que este
documento seja entregue ao cliente.
Nederlands
De juiste werking is alleen gewaarborgd wanneer
deze gebruiksaanwijzing in acht wordt genomen.
Wij verzoeken u, dit document aan de klant te
overhandigen.
Dansk
Korrekt funktion garanteres kun hvis denne
vejledning følges. Venligst udlever denne
vejledning til kunden.
Po polsku
Jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji
gwarantuje prawid∆owe dzia∆anie urzådzenia.
4100-00.3/G
-40
-10
0
-30
-20
10
40
50
60
20
15
20
25
30
TA 211 E
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Junkers TA 211 E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Junkers TA 211 E in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Pools, Deens als bijlage per email.

De handleiding is 0,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info