Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
IPM 1 / IPM 2
6 720 613 872 (2007/02)
Deutsch
Ergänzende Hinweise zur Installationsanleitung 6 720 612 404 (2007/02)
Bei der ersten Inbetriebnahme wird das IPM entsprechend der verwendeten elektrischen
Anschlüsse konfiguriert. Wenn der elektrische Anschluss nachträglich verändert wird, muss das
IPM manuell auf Grundeinstellung zurückgesetzt werden. Wird das IPM nicht zurückgesetzt behält
das IPM auch bei Unterbrechung der Spannungsversorgung die ursprüngliche Konfiguration bei
und am Regler oder an der Fernbedienung wird z. B. Störung 33 oder 34 angezeigt.
IPM auf Grundeinstellung zurücksetzen:
B Alle Kodierschalter während des Betriebs auf off drehen.
B Spannungsversorgung (230 V AC) der gesamten Heizungsanlage unterbrechen.
B Inbetriebnahme und Kodierung wie in der Installationsanleitung beschrieben durchführen.
Français
Remarques complémentaires aux notices d'installation 6 720 612 404 (2007/02) et
6 720 613 556 (2007/01)
Lors de la première mise en service, l'IPM est configuré de manière à correspondre aux raccords
électriques utilisés. Si les raccords électriques sont modifiés ultérieurement, les réglages d'origine
de l'IPM doivent être restaurés manuellement. Si ces réglages ne sont pas restaurés, l'IPM conserve
la configuration correspondant aux premiers raccords électriques même lors d'une coupure de l'ali-
mentation et le régulateur ou la commande à distance affiche par ex. Défaut 33 ou 34.
Restaurer les réglages d'origine de l'IPM :
B Placer tous les commutateurs de codage sur off pendant le fonctionnement.
B Couper l'alimentation (230 V CA) de toute l'installation de chauffage.
B Effectuer la mise en service et le codage tel que décrit dans la notice d'utilisation.
i
Alle elektrischen Anschlüsse richtig anschließen und erst danach die Inbetriebnah-
me durchführen!
i
Brancher correctement les raccords électriques et n'effectuer la mise en service
qu'après cela !
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Junkers IPM 1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Junkers IPM 1 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info