Verklein
Vergroot
Gebrauchsanweisung:
1. Den Ring zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen.
2. Um 60° nach links oder rechts drehen und ziehen,
um die Ballverriegelung zu lösen.
3. Mit dem Daumen oder einem Finger an einer Ecke
eines Puzzleteils ziehen, um es zu verschieben.
4. Am Spielende den Verschlussring wieder anbringen und
um 60° nach links oder rechts drehen, bis er einrastet.
Gebruiksaanwijzing:
1. Pak de ring tussen duim en wijsvinger.
2. Draai 60° naar links of naar rechts en trek vervolgens de
driehoek naar boven. De Delta Ball is nu ontgrendeld.
3. Door met duim of vinger tegen een hoek van een
puzzeldeel te duwen, kan het worden verschoven.
4. Na afloop van het spel kan de Delta Ball weer worden
vergrendeld door de driehoek met de ring terug te plaat-
sen en vervolgens 60° naar links of rechts te draaien.
Mode d’emploi :
1. Tiens l’anneau entre le pouce et l’index.
2. Tourne l’anneau à 60° vers la gauche ou la droite
et tire-le: la Delta Ball est maintenant déverrouillée.
3. Pousse l’angle d’une pièce du puzzle avec le pouce
et l’index pour faire glisser la pièce.
4. Quand tu as fini de jouer, verrouille la Delta Ball
en remettant l’anneau à sa place et en le tournant
à 60° vers la gauche ou la droite.
6. Das Puzzleergebnis sind
2 große S aus jeweils zwei
verschiedenen Farben.
6. Maak vier vraagtekens.
6. Fais quatre points
d’interrogation
Mittleres Puzzle-Niveau:
Löse die Puzzlekombinationen (1–6) unter Berücksichtigung
der Nummerierung der einzelnen Dreiecke des Puzzle Balls!
Niveau 2:
Voer de eerste zes opdrachten van niveau 1 nogmaals uit
maar zorg nu dat de genummerde driehoeken in de juiste,
oplopende volgorde liggen!
Niveau 2 :
Refais les 6 premières figures du niveau 1 expliquées ci-dessus,
mais en plaçant les nombres dans un ordre croissant!
Schwieriges Puzzle-Niveau: (Der ultimative Delta Ball!)
Das Puzzleergebnis ist ein Mosaik in Form eines SUDOKU’s
mit 12 regelmäßigen, sich überlappenden Fünfecken, wobei
jedes Fünfeck die Zahlen 1-2-3-4-5 umfasst. Stell sicher, dass
die jeweiligen Zahlen der Dreiecke den Nummerierungen
der Abbildung entsprechen. Jede Zahl darf innerhalb eines
Fünfecks nur einmal vorkommen.
Niveau 3: (De ultieme Delta Ball uitdaging!)
Maak een Sudoku bestaande uit 12 elkaar overlappende,
regelmatige vijfhoeken waarbij elke vijfhoek uit de getallen
1-2-3-4-5 bestaat.
Niveau 3 : (L’ultime Delta Ball !)
Fais la figure 7 (un SUDOKU) avec 12 pentagones, mais
de façon à ce que chaque pentagone contienne les nombres
1-2-3-4-5 dans un ordre croissant.
2. Das Puzzleergebnis sind
zwei regelmäßige Fünfecke
und zwei Linien.
2. Maak twee regelmatige
vijfhoeken en twee stroken.
2. Fais deux pentagones et deux
rubans.
3
2
1
5
4
1
5
3
2
4
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
2
3. Das Puzzleergebnis
sind zwei regelmäßige
Fünfecke, die sich an
einer Stelle berühren,
und zwei Linien.
3. Maak twee regelmatige vijfhoeken die elkaar op één punt
raken, en twee stroken.
3. Fais deux pentagones à une face commune et deux rubans.
3
2
1
5
4
5
4
3
2
1
1
5
3
2
4
1
2
3
4
5
3
1. Fais trois pentagones (chaque pentagones doit contenir
5 triangles) et une pointe de flèche rouge (le « 1 » rouge
est séparé de la pointe de flèche rouge).
4. Das Puzzleergebnis sind zwei Linien
und ein großes S, das aus zwei
Farben besteht.
4. Maak twee stroken en twee vraag-
tekens.
4. Fais deux rubans et deux points
d’interrogation.
1
1
4
3
2
5
4
3
2
4
1
2
3
1
2
3
4
5
5
5
4
5. Das Puzzleergebnis sind
zwei regelmäßige Fünfecke,
sowie eine Linie, bestehend
aus aneinander gereihten
Dreiecken im Format von
„Haifischzähnen“.
5. Maak twee regelmatige vijf-
hoeken met een strook van haaientanden ertussen.
5. Fais deux pentagones avec des dents de requin au milieu.
3
2
1
5
4
1
5
3
2
4
4
4
5
5
1
1
2
2
3
3
5
7. Das Puzzleergebnis
ist ein Mosaik, bei
dem die gleichfar-
bigen Dreiecke sich
nicht berühren.
7. Maak een mozaïek
waarin driehoeken
met eenzelfde kleur elkaar niet raken.
Dit noemen we een Sudoku.
7. Fais une mosaïque dans laquelle aucun des triangles de
même couleur ne se touchent. On appelle cette figure un
SUDOKU.
?
?
?
?
?
?
4
5
3
2
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
+ 2 + 3 +
4 + 5
7
4
3
2
1
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
5
6
1. Das Puzzleergebnis sind drei
regelmäßige Fünfecke (jedes
bestehend aus 5 Dreiecken)
die roten Dreiecke werden in
Form einer roten Pfeilspitze
(die rote „1” ist von der
roten Pfeilspitze getrennt)
angeordnet.
1. Maak drie regelmatige vijfhoeken (waarbij elke pentagon
5 driehoeken van dezelfde kleur bevat) en een rode pijl-
punt. Let op de rode ‘1’ zit los van de pijlpunt.
4
3
2
1
2
3
4
5
5
2
11
2
3
4
5
3
5
1
4
1
HDL_DELTA_BALL.indd 1-3HDL_DELTA_BALL.indd 1-3 19-12-2006 06:37:1619-12-2006 06:37:16

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo rubik s cube delta ball bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo rubik s cube delta ball in de taal/talen: Deutsch, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info