Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Pim Pam Pet
Het bekende vraag- en antwoordspel
voor de hele familie!
Spelregels
Verdeel de spelers in twee partijen.
Kies een spelleider (bijvoorbeeld de oudste, de lang-
ste enz.).
De spelleider schudt de kaartjes en legt ze, omge-
keerd, voor zich neer.
Nu kan het spel beginnen! De spelleider draait het
bovenste kaartje om en leest één van de twee vra-
gen hardop voor. Daarna draait hij aan de draaischijf
en roept de letter die bij het stilstaan zichtbaar
wordt.
De spelers moeten nu zo snel mogelijk de gestelde
vraag beantwoorden: dit antwoord moet beginnen
met de letter, die door de draaischijf werd aangewe-
zen.
Degene die als eerste een goed antwoord geeft
krijgt het kaartje.
Degene die een fout antwoord geeft moet een
kaartje aan de andere partij geven.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Wie kan mij helpen aan de spelregels van SUPER PIM PAM PET , zou daar erg blij mee zijn ! Bvb mijn hartelijke dank . Gesteld op 28-6-2019 om 06:43

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo pim pam pet bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo pim pam pet in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info