Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
UNIVERSAL REMOTE CONTROL
OPERATING INSTRUCTIONS
This 6 in 1 universal remote control replaces up to six remote controls
and is compatible with almost all major brand devices.
It can be used to operate the following types of device
TV: television set
VCR: video recorder
DVD: DVD player
CABLE: cable receiver
SAT: Satellite receiver
AUDIO: audio devices
Please read these instructions carefully before using the remote control
for the first time.
We recommend to start with the automatic channel scan.
Note:
a) When replacing the batteries, do not press any buttons. Otherwise
the programmed settings and codes may change.
b) Reset all commands before starting the programming. To reset,
press (SET)+(TV) and enter (9) (9) (0). The reset is successfully
completed when the LED flashes three times.
Your universal remote control is capable of performing the most
common functions of device remote controls.
- Please note that in some cases the universal remote control cannot
perform all special functions of a device remote control.
- At the end of this guide you will find device codes for many types of
equipment. Please note, however, that there may be devices which
cannot be operated with this universal remote control.
Intended Use
The universal remote control is used to operate consumer electronics
devices and is designed for indoor use in private homes. It is intended
exclusively for these purposes and must not be used for any other
purpose. It must only be used as described in these operating
instructions. Any other use is considered incorrect and may result in
damage to the remote control or the equipment.
Inserting batteries
The battery compartment is located on the back of the universal remote
control.
Insert two size AA batteries (LR6, 1.5 V) in the battery compartment and
pay attention to polarity (+/- poles). Press the ON/OFF button. The
universal remote control works properly when the red LED light comes
on.
Caution!
If you replace the batteries, all codes stored by the universal remote
control will be deleted. For this reason, write down the codes used for
programming before replacing the batteries.
Remove the batteries from the universal remote control if you do not
use it for a longer period.
5
Overview:
Red LED flashes during operation and is constantly lit during
programming
Switching the device on and off
Setting the device to mute
Teletext buttons. Use these buttons like the teletext buttons on
your TV remote control
Switching on teletext
Switching off teletext
Teletext page on hold (within a sequence of continuous pages)
Volume up (+), volume down (-)
Changing TV channels up (CH+) or down (CH-)
INPUT TV/VCR. Use this button like the AV button on your TV
set. Press the button several times to select the input source (
"AV1", "AV2", etc.)
For calling up the menu of the respective device
Play buttons. Use these buttons to control the playback functions
of the selected device (e. g. VCR, DVD player, DVD recorder)
SKIP backwards
Press to start playback
SKIP forward
Press to start recording
Press to stop playback
Press to pause playback
OK: Press to confirm an entry
Number buttons. Press to select a TV program or to make a
numeric entry.
Coloured buttons. Use these buttons for teletext. Use the red
button to perform the function that is displayed within a red box,
etc.
Device buttons. The device codes are assigned to these buttons.
Applies only to TV set.
VCR, SAT, DVD, CAB, AUD: For other devices
1:
2:
3:
4:
a:
b:
c:
5:
6:
7:
8:
9: SET: Setup
10:
II
11:
12:
13:
14.
TV:
VCR
TV
SAT
DVD
CAB AUD
1
2
3
4
5
6
6
7
9
OK
0
7
INPUT
TV-VCR
MENU
SET
VOL
+
VOL
-
CH
+
CH
-
1
2
3
4abc
5
6
8
9
7
10
4abc
b
a
c
11
12
13
14
6
3Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo XXL-Universal-Fernbedienung bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo XXL-Universal-Fernbedienung in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info