Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
12
TIPS VOOR HET AANPASSEN
Bedenk een ‘thema’ of een strategie voor je leger. Gaat het zich rich-
ten op verplaatsingen? Op aanvallen? Moet het veel Vervloekingen
hebben? Moet het vooral sterk zijn tegen een bepaalde kleur of even
sterk tegen alle kleuren? Misschien moet één leger zich richten op het
vermogen vernietigde stukken terug te laten keren op het bord en kan
een ander leger verdedigend extra sterk zijn. Kijk naar hoe speel-
stukken samenwerken en verzin je eigen dodelijke combinaties.
MEER LEGERS
Als je genoeg speelstukken hebt, kan je meer legers paraat houden om
in te zetten tegen verschillende vijanden. Je kunt elk leger een bepaal-
de naam geven (zoals ‘Vliegende Dood’ of ‘Woudbrigade’) en ze ach-
ter de hand houden totdat het teken van de aanval wordt gegeven.
CAMPAGNES
Hoewel elke slag een spel op zichzelf is, bestaat er ook de mogelijk-
heid om campagnes te houden - een langere reeks slagen die een gro-
ter verhaal vertellen.
Een campagne van 2 spellen: iedere speler mag een keer beginnen.
Tel aan het einde van een spel de stukken van de overwinnaar. Dit is
de score van de winnaar. De speler die na twee spellen een hogere score
heeft, heeft gewonnen.
Een campagne van meer spellen: De speler die de meeste spellen wint,
heeft de campagne gewonnen. Dit kan zijn 2 van de 3, 6 van de 10
of welk aantal je maar wilt. Campagnes hoeven niet in één keer
uitgespeeld te worden. (Bovendien kunnen de spelers tussen twee
spellen, in hun legers verder aanpassen!)
MET MEER SPELERS TEGELIJK SPELEN
Teams van 4, 6 of 8 spelers kunnen ook slag leveren. Iedere speler
brengt een leger en twee speelborden mee. Je vormt twee teams die
bestaan uit evenveel spelers. Teamgenoten gaan aan dezelfde kant
zitten. De spelers leggen hun twee speelborden met de beeldzijde naar
beneden op tafel. Iedere speler schudt de borden van de tegenover
hem zittende tegenstander. Daarna worden de borden tegelijkertijd
omgedraaid en neergelegd zoals aangegeven in figuur 11.
Iedere speler beheert de stukken die zich op zijn twee borden bevinden
(of de twee borden direct tegenover hem).
Het spel verloopt verder normaal, waarbij een speler van het grijze
leger en een speler van het beige leger om beurten aan zet zijn. Een
speler is pas weer aan de beurt nadat alle andere spelers zijn geweest.
Een speelstuk mag niet gezet worden op een veld dat al wordt bezet
door een stuk van hetzelfde leger, dus van hemzelf of van een van zijn
bondgenoten.
Het spel is afgelopen als alle burchten aan één kant zijn uitgeschakeld
of als een speler (van welke partij dan ook) niet meer kan zetten of
een actie uit kan voeren met een van de stukken onder zijn beheer. Als
de burcht van een speler is vernietigd, mag hij doorspelen om zijn
bondgenoten te helpen in hun strijd.
VEEL SUCCES!
Figuur 11.
Voorbeeld van een opstelling voor 6 spelers.
© Jumbo International, Amsterdam
Speelsterkte Aantal stukken
10 1
91
83
73
63
53
43
33
23
11
Magic 5
Burcht 1
TOTAAL 30
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Stratego Legends bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Stratego Legends in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info