Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
voor 2 tot 4 spelers vanaf 3 jaar
Spelregels
Mijn eerste Van Dale Liedjesbingo, Memo en Domino zijn
gebaseerd op het kinderwoordenboek Mijn eerste Van Dale,
geschreven door Liesbeth Schlichting, Betty Sluyzer en Marja
Verburg. De tekeningen zijn gemaakt door Paula Gerritsen.
De verantwoordelijkheid voor de tekst van het spelmateriaal
berust bij Koninklijke Jumbo B.V. te Zaandam en Dick de
Rijk Productions bv te Hilversum. Ondanks alle aan de
samenstelling bestede zorg kan noch de redactie van het spel,
noch de redactie van Van Dale Uitgevers, noch de uitgever
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou
kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou
kunnen voorkomen.
© 2009 Dick de Rijk Productions bv - Hilversum,
Van Dale Uitgevers ‒ Utrecht/Antwerpen
Art nr: 12211
Made by Koninklijke Jumbo B.V., part of JumboDiset. P.O. Box
2224, 1500 GE Zaandam, the Netherlands. © Koninklijke Jumbo
B.V., all rights reserved.
www.jumbo.eu
NL Opgelet: wegens kleine onderdelen is dit spel niet
geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bewaar de doos voor
raadpleging in de toekomst.
12211_hdl.indd 112211_hdl.indd 1 04-06-2009 09:49:3404-06-2009 09:49:34
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Mijn eerste Van Dale Domino bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Mijn eerste Van Dale Domino in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info