Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
www.jumbo.eu
3
+
15 min. 2-4
NL Waarschuwing: Wegens kleine onderdelen is dit spel niet geschikt voor kinderen jonger
dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar. Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst.
F Attention : Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois, car ce produit contient des
éléments de petites dimensions pouvant être absorbés. Risque d’obstruction.
Nous vous conseillons de conserver cet emballage pour référence ultérieure.
17641
Made by Koninklijke Jumbo B.V., part of JumboDiset.
P.O. Box 2224, 1500 GE Zaandam, the Netherlands.
© Koninklijke Jumbo B.V., all rights reserved. Made in China.
www.jumbo.eu
N
F
SPELREGELS
RÈGLES DU JEU
N Zet de zweefmolen in elkaar
F Pour assembler le carrousel
N Plaats de
bovenkant over de
rode knop heen.
F Enlez le toit
par dessus le
bouton rouge.
N Zet de 4
hekjes op de
groene plastic
onderkant.
F Insérez les 4
barrières dans le
socle en plastique
vert.
N Plaats de rode
spinner op de
groene onderkant.
F Placez le cône
rouge sur le socle
vert.
N Bevestig de
stoeltjes aan de
haken.
F Accrochez
les sièges aux
crochets.
N Hang de
stoeltjes aan de
bovenkant van de
zweefmolen.
F Attachez les
sièges au toit du
carrousel.
1.
2.
3.
5.
4.
1
2
3
4
5
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Jumbo Jonkies Malle Aapjes bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Jumbo Jonkies Malle Aapjes in de taal/talen: Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,7 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info