Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
It’s a Clock!
©
: EEN KLOK DIE KINDEREN BEGRIJPEN!
Kinderen vanaf 3 jaar hebben heel veel vragen over de tijd: “Wanneer gaan we
eten?” “Wanneer is het tijd voor een koekje?” . Veel kinderen komen heel vroeg hun
bed uit, omdat ze geen idee hebben hoe laat het is. Tegelijkertijd hebben kinderen
behoefte aan structuur en duidelijkheid over wat er gaat gebeuren op een dag. Een
gewone klok is heel moeilijk voor kinderen: de meeste kinderen kunnen pas kloklezen
als ze 8 jaar oud zijn. It’s a Clock!
©
Helpt alle kinderen die nog geen 8 zijn om de tijd
te begrijpen.
De voordelen van It’s a Clock!
©
:
- Een grappig 3D ontwerp
o Kinderen worden aangetrokken door de constante beweging van het
vliegtuig of vogeltje op de secondewijzer
- Jonge kinderen kunnen gemakkelijk het uur aflezen
o Kinderen volgen eenvoudig het jongetje op de fiets, de fee, eend of
beer op de verlengde urenwijzer
- Kinderen begrijpen wat er door de dag heen gebeurt
o 6 kaartjes kunnen langs de uren geplaatst worden zodat kinderen
kunnen zien wanneer het tijd is om op te staan, tijd voor lunch, snack,
avondeten, bad of wanneer het tijd is om te gaan slapen.
‘Wanneer is het bedtijd?’ ‘Als het jongetje langs je bed fietst!
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Its a clock Bubble Bear bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Its a clock Bubble Bear in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info