Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
SLIDE & FIND
GAME
RULES OF THE GAME
RULES OF THE GAME
2-4 spelers
Slide & Find is een nieuw en
spannend memospel. Het is niet
zomaar een geheugenspel. Je moet
er ook een beetje geluk bij hebben.
Draai één van de speelkaarten om,
gooi de dobbelsteen en probeer
hetzelfde plaatje te zoeken door
telkens één van de schuifkaarten te
verplaatsen. Wie aan het einde van
het spel de meeste plaatjes gevonden
heeft, is de winnaar!
Inhoud:
16 Vierkante guurkaarten
15 Schuifkaarten
1 Frame met de 16 ronde speel-
kaartjes
1 Dobbelsteen
Voordat je begint
1. Haal alle onderdelen, behalve het
binnenwerk, uit de doos. Druk de
guur-, schuif- en speelkaartjes
voorzichtig uit de kartonnen frames
en leg deze op tafel. Zorg ervoor dat
het vierkante kartonnen frame met
de 16 ronde gaten bij het spel blijft.
Gooi dit niet weg! De rest mag bij
het papierafval.
2. Zet de open doos inclusief het
binnenwerk midden op tafel. Schud
de 16 vierkante Disney Planes
guurkaarten en verdeel deze over
de spelers. Alle spelers leggen nu
hun guurkaartjes naast elkaar en
met de beeldzijde naar boven in de
doos. De guurkaartjes komen zo in
willekeurige volgorde te liggen.
3. Plaats vervolgens het vierkante
frame met de ronde gaatjes op deze
guurkaartjes, met de gladde zijde
naar boven.
4. Bedek nu één voor één de
afbeeldingen met behulp van de 15
schuifkaarten. Zorg ervoor dat de
schuifkaarten met het Disney Planes
logo naar boven worden geplaatst.
Eén van de plaatjes blijft onbedekt.
Zo speel je Schuifmemo
Schud de 16 ronde speelkaarten
en leg ze op een stapeltje met de
beeldzijde naar beneden op tafel.
De jongste speler begint door één
van de speelkaarten om te draaien.
Leg deze speelkaart zo neer dat alle
spelers de kaart goed
kunnen zien. Gooi de dobbelsteen. Je
mag nu zo vaak als de dobbelsteen
aangeeft één van de schuifkaartjes
verplaatsen. Het is niet toegestaan
twee of meer schuifkaarten
tegelijkertijd te verplaatsen.
Heb je een 3 gegooid, dan mag je
dus maximaal 3 keer een kaartje
verschuiven. Probeer binnen het
aantal zetten dezelfde afbeelding te
vinden als op de speelkaart staat.
Als dit lukt mag je de speelkaart
houden. Draai dan de volgende
kaart om, gooi opnieuw met
de dobbelsteen en probeer de
afbeelding te vinden. Lukt het je niet
om binnen het aantal aangegeven
zetten de afbeelding te vinden? Dan
is je beurt voorbij en is de volgende
speler links van je aan de beurt.
Deze gooit nu met de dobbelsteen en
probeert op zijn beurt de afbeelding
te vinden.
Wie wint?
Wie aan het einde van het spel de
meeste plaatjes gevonden heeft is de
winnaar! Zijn er spelers met evenveel
kaarten? Dan zijn deze spelers
allemaal de winnaar.
2-4 joueurs
Slide & Find est un nouveau jeu de
mémoire captivant. Mais vous devez
également avoir la main heureuse !
Retournez une des cartes rondes,
jetez le dé, et essayez de retrouver
la même image en déplaçant une des
cartes coulissantes. Celui qui trouve
le plus grand nombre d’images a
gagné !
Contenu :
16 Cartes carrées illustrées
15 Cartes coulissantes
1 Structure contenant 16 cartes
rondes illustrées
1 Dé
Avant de commencer
1. Sortez toutes les pièces (sauf
la structure intérieure) de la boîte.
Détachez soigneusement les cartes
coulissantes et les cartes rondes de
leurs plaques en carton en appuyant
sur l’illustration, et posez-les sur la
table. Gardez le carton carré – celui
avec les 16 trous ronds -, car vous
en aurez besoin pour le jeu. Les
autres plaques peuvent être jetées.
2. Placez la boîte ouverte (avec la
structure intérieure) au centre de
la table. Mélangez les 16 cartes
carrées avec une illustration Disney
Planes et distribuez-les aux joueurs.
Chaque joueur place ses cartes
l’une à côté de l’autre dans la boîte,
illustration vers le haut. De cette
façon, les cartes illustrées ne sont
pas placées dans un ordre précis.
3. Puis placez le carton carré avec
les trous ronds sur ces cartes
illustrées. Véri ez que le côté lisse
soit sur le dessus.
4. Ensuite, couvrez toutes les
illustrations sauf une avec les 15
cartes coulissantes. Véri ez que
les cartes coulissantes soient
bien placées avec le logo Disney
Planes vers le haut. Une des cartes
illustrées reste visible.
Le jeu
Mélangez les cartes rondes et
empilez-les sur la table, face cachée.
Le joueur le plus jeune commence en
retournant une des cartes rondes.
Il la place de manière à ce que tous
les joueurs puissent la voir. Il lance
ensuite le dé, et bouge les cartes
coulissantes d’autant de fois que
le nombre indiqué par le dé. Il est
interdit de faire glisser plus d’une
carte coulissante à la fois.
Si le dé indique un 3, le joueur peut
faire glisser 3 cartes au maximum
(une par une). Il essaie de trouver
l’illustration qui correspond à la
carte ronde retournée.
Vous avez trouvé la bonne carte
pendant votre tour ? Bravo !
Vous prenez la carte ronde, et
vous démarrez un autre tour en
retournant une nouvelle carte ronde.
Vous n’avez pas trouvé la bonne
carte ? Votre tour est terminé
et c’est à votre voisin de gauche
de jouer. Il jette le dé et essaie de
trouver l’illustration qui correspond à
la carte ronde retournée.
Qui gagne?
Le joueur qui a récolté le plus de
cartes rondes a gagné ! Plusieurs
joueurs sont ex æquo ? Ils gagnent
tous !
17819 Rules.indd 117819 Rules.indd 1 13-03-13 10:5713-03-13 10:57
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Disney Planes Slide and Find Game bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Disney Planes Slide and Find Game in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info