Verklein
Vergroot
Riesiger 80x80 cm großer
Spielteppich
Riesiger 80 x 80 cm großer Spielteppich
Riesiger 80x80 cm großer
Spielteppich
3+
Riesiger 80x80 cm
großer
Spielteppich
3+
Riesiger 80x80 cm
großer
Spielteppich
3+
3+
Riesiger 80 x 80 cm großer Spielteppich
„Wer kommt als Erster ans Ziel?“
Bei der wilden Elefantenjagd suchen 2 bis 4 Spieler ihren Weg über das Spielbrett,
um möglichst als Erster ins Ziel zu gelangen. Schnell, schnell − sonst verliert ihr den Anschluss!
Es beginnt, wer die höchste Zahl würfelt, und dann geht’s im Uhrzeigersinn weiter.
Wie wird „Die wilde Elefantenjagd“ gespielt?
1. Würfl e und ziehe deine Spielfi gur so viele Felder vorwärts, wie der Würfel anzeigt.
2. Wenn du auf einem Feld am Fuße einer Leiter landest,
steigst du nach oben und stellst deine Figur auf das Feld, auf dem die Leiter endet.
3. Wenn du auf einem Feld mit einem Seil landest,
rutschst du nach unten und stellst deine Figur auf das Feld mit dem Ende des Seiles.
4. Wer als Erster das Ziel erreicht, gewinnt!
80 x 80 cm
© Friedrich Streich
Trickstudio Lutterbeck GmbH / WDR
WDR mediagroup licensing GmbH
Die Sendung mit dem Elefanten ® WDR
Spielmaterial
1 großer Spielteppich
1 großer Würfel
4 Spielfi guren
Auch für draußen geeignet!
3+
Auch für draußen geeignet!
Wer erreicht als Erster das Ziel?
Leitern helfen dir, aber nimm
dich vor den Seilen in Acht!
Made by Koninklijke Jumbo B.V., part of JumboDiset.
P.O. Box 2224, 1500 GE Zaandam, the Netherlands.
© Koninklijke Jumbo B.V., all rights reserved.
Visit: www.jumbo.eu. Made in China.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr aufgrund von
verschluckbaren Kleinteilen. Packung aufbewahren.
12718
www.jumbo.eu
Die Wilde Elefantenjagd
3
+
15 min. 2-4
12718
12718
12718
12718
3
+
15 min. 2-4
3
+
15 min. 2-4
3
+
15 min. 2-4
3
+
15 min. 2-4
12718_verpakking.indd 112718_verpakking.indd 1 01-04-2010 09:01:2501-04-2010 09:01:25

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Die wilde Elefantenjagd bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Die wilde Elefantenjagd in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info