Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
Joy Sport Importer
Fitness-Import
Timmermannsweg 46
5813 AP Ysselsteyn (LB)
info@joysport.nl
www.joysport.nl
Dear customer,
We want to thank you for having chosen a JOY SPORT product, and wish you a lot
of fun and success during training with your JOY SPORT exercisers.
Please note and follow the enclosed safety and assembly instructions carefully.
If you have questions please do not hesitate to contact us.
Guarantee,
This guarantee covers all manufacturing and material flaws on JOY SPORT products
purchased from an authorized JOY SPORT dealer for a period of 12 months from
purchase.
If you wish to make a claim under the guarantee, JOY SPORT shall be entitled to
repair or replace the defective unit or part at its discretion.
The owner of the unit must pay for the transport costs and any dealer's workshop
costs.
To make a claim under the guarantee, take your guarantee card to your dealer.
The dealer will then take the necessary action.
If this is not possible, contact your national JOY SPORT importer.
The following are not covered by the guarantee : normal wear and tear and the
consequences of improper treatment or damage caused by the purchaser or third
persons and faults which are due to other circumstances.
Claims may not be made under the guarantee if modifications have been made to
the original construction or equipment or if JOY SPORT original parts were not used
to repair the unit.
In no event the manufacturer shall be liable for incidental or
consequential losses, damages or expenses in connection with exercise products.
Fitness-Import
Timmermannsweg 46
5813 AP Ysselsteyn (LB)
info@joysport.nl
www.joysport.nl
2
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Joy Sport VIPER 2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Joy Sport VIPER 2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info