Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Wireless Control Receiver UC-215 1/2 MEJ51400
Wireless Control Receiver UC-215
Description
The UC-215 is a three channel receiver of coded signals.
The status of two output relays and the output transistor is
indicated on the front panel. Up to 20 remote controls
(RC-10) can be taught to the unit. There are three different
operating modes available for each remote control.
The UC-215 can be used for control of alarm systems,
remote gate opening, garage door control, panic switch etc..
A floating code ensures a high security of transmission.
An external antenna (included) can be used as well as the
built-in antenna.
Specification
Operating voltage: 11-14 V DC
Power consumption: standby 5 mA
max. 45 mA (both relays activated)
Operating frequency: 433.92 MHz
Coding: digital, each remote control or detector
has a unique floating code
Output relays: max. 120V/1A
Output transistor: max. 12V/0.2 A
Range (open area): with RC-10 up to 30 meters
External antenna CINCH connector, 50 Ohm
Designed for indoor use only.
Installation
Open the external cover of the unit by pressing the lock on
the top. Loosen the central screw and take out the PCB. Route
wires through the hole in the bottom of the rear housing. Attach
the housing to the desired place using screws.
Terminal description:
NC, NO, C output relay dry contacts
TAMPER tamper switch output (max.12V/50mA)
OUT output of NPN transistor switching to GND
+12V, GND power voltage
Setting
Remote controls enrolling - you
can teach up to 20 different RC-10 remote
controls to the UC-215 unit. There are two
buttons on each RC-10 (A and B),
enabling each remote control to send
three different commands by pressing
button A, B or A & B simultaneously.
There are two setting buttons in the
UC-215. Button X is used for relay X
teaching, button Y is used for relay Y
teaching. By pressing the setting button
you can scroll through the three learning
(operating) modes (1 to 3) indicated by a corresponding
flashing indicator.
By pressing a button on the remote control while a desired
UC-215 learning mode is selected, you teach that button to the
receiver’s memory. The corresponding operating mode will now
be associated to this remote control button
Operating modes available (valid for X and Y relays)
MODE reaction of the relay
when RC button pressed
which RC -10
button can be
taught
1 pulse
relay will turn on for 1 second A, B, A&B
2 latch
relay status will change to the
opposite (ON/OFF/ON...)
A, B, A&B
3 ON - OFF
button A will turn relay on, button
B turn relay off
A or B
Setting remarks
new RC buttons are added to already taught ones
after 20 RCs are taught, no other remote can be added
double flash of LEDs indicates full memory
if one button is taught for multiple modes, only the last
taught mode will remain in the UC-215 memory
you can combine different modes for different RC buttons
the output OUT will be activated only by simultaneous
pressing of A&B buttons on a remote control, which A
button was learn for X relay and B button for Y relay. The
OUT mode is the same as selected mode of relay X. This
way three independent outputs can be controlled.
selected setting mode will close after a RC button is taught,
or automatically after 10 seconds
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron UC-215 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron UC-215 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info