Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
The JK-84 “Oasis” wireless alarm kit 1 / 2 MKE59901
The JK-84 “Oasis” wireless alarm kit
Installation of the JK-84 kit shall only be undertaken by technicians
holding a certificate issued by an authorized distributor. This simplified
installation manual only describes the basics, for more details see the
manuals of particular devices.
1. Factory-default pre-enrolled devices
Address Device Note
03
JA-81M door
detector
Delayed reaction
04 JA-80P PIR detector Delayed reaction
48 RC-86 keyfob
Buttons and pre-enrolled
49 JA-80F keypad unit
Connect a magnetic door sensor
to its IN input.
50 JA-80L indoor siren
With an RC-89 wireless door-bell
button pre-enrolled.
JA-82KR Pre-enrolled to the JA-80L
2. Control panel and keypad installation
1. Attach the Control Panel (CP) to the desired location.
2. Connect back-up battery to the CP (attach it securely with
adhesive tape).
3. Connect the mains to the CP – its green LED will start flashing
4. Connect up the batteries in the JA-80F keypad service mode
should be displayed (if not, disconnect the keypad batteries, check
that the control panel is powered up and reconnect the keypad
batteries).
o Keeping the key pressed while connecting the keypad batteries
will open the keypad’s internal menu which allows you to select
the desired language (English = 1), to exit this menu press the #
key.
o If you exit Service mode accidentally, it can be re-entered by
keying in 0 8080.
o Close the keypad’s flip cover to save the battery while in the
service mode.
Before attaching the JA-80F keypad, test that it functions correctly at
the desired location. We recommended wiring up a magnetic door
sensor (provided with the kit) to the keypad’s IN input. This will ensure
that the keypad is “woken up” whenever the door is opened (to indicate
system status, to make entrance delay beeps and to have the access
card reader ready for reading cards).
3. Installing the detectors and the siren
1. Install the JA-81M magnetic detector, select its reaction via the
internal DIP switch (INS/DEL), connect its battery up and close the
cover.
2. Install the JA-80P PIR motion detector about 2 to 2.5 meters above
the floor, select its reaction via the relevant internal DIP switch
(INS/DEL), connect its battery up and close the cover.
3. Plug the JA-80L siren into a mains power socket.
IN 2
IN 1
GND
TMP
1k
mag.senzor
ON/OFF
Reaction
tamper
switch
external
senzor
Main board
Transformer
Back-up battery
Mains terminal
Digital bus connector
Tamper switch
LED
Antenna connection
01
02
COM
03
04
EW
IW
PGX
PGY
GND A B
+U
RESET
1234
ON
OFF
Radio module
Antenna
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JK-84 Oasis bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JK-84 Oasis in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info