Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
JA-88P outdoor wireless motion detector 1 / 2 MKU52103
JA-88P outdoor wireless motion detector
The JA-88P wireless PIR detector is designed to indicate movement outside
the building caused by human bodies. It is based on an outdoor detector by
Optex supplemented with a transmitter compatible with JA-80 OASiS
systems. Both the detector and the transmitter are powered by three lithium
batteries and the low battery signal is transmitted to an control panel. The
detector is equipped with two TAMPER contacts (front and rear), which
immediately report opening of the detector cover or its possible tearing from
the place of installation. The detector regularly performs automatic tests and
reports its status to the control panel.
Installation
The following instructions should be followed when selecting a place for
detector installation:
The detector must be installed in a position where its bottom surface is
parallel to the watched zone (either directly on the wall, or possibly, if a
change of direction is required, the supplied joint can be used). This
condition is essential for good immunity to false alarms. For more
information see Fig.1.
The detector should be installed 2.5 3 m above the ground.
No other moving objects (bushes, trees, high grass, etc.) should be situated in
the detection area of the detector. These objects can be masked out using the
supplied foils. Avoid direct action by strong sources of light (sun reflections).
You can use the supplied viewing hood for this purpose.
When selecting the right place to install your detector, keep in mind that the best
movement detection is provided when the detection zones intersect (Fig.2).
PARALEL
2,5 ... 3m
TILT
Fig.1 and 2
1. Unfasten the curing screw on the bottom side of the upper cover and
remove it.
2. Pull the plastic tab under the lower PIR sensor slightly to remove the
optical part. Warning: Do not touch the detector sensing face during
handling.
3. Use a screwdriver to punch a hole on the right of the bottom detector
cover in order to pull the rear TAMPER cable through (supplied in the
package).
When installed without the joint holder:
Use the Base Mounting Template from the box lid.
Pull the rear TAMPER cable through the punched hole in the bottom
detector cover and fix a magnetic contact to the place according to the
template (Base side).
Mark a place on the wall where you want to install the detector – i.e.
holes for the screws and the magnet (Wall side), and fix the magnet to
the wall.
Fix the rear cover on the wall while checking the position of the
magnet and the reed contact (they should be as close as possible).
When installed with the joint holder:
Use the Bracket Base Mounting Template from the box lid.
Press the plastic tab to remove the screw cover (secured with a
plastic cord against falling during work ).
Unscrew the securing screw (inside under the cover) to loosen the
joint and swivel it to one side to gain access to the installation
holes.
Pull the rear TAMPER cable through the cavity in the joint and fix
the magnetic contact in the given place (between the plastic lugs).
Mark a place on the wall where you want to install the detector – i.e.
holes for the screws and the magnet (Wall side), and fix the magnet
to the wall.
Fix the joint holder to the wall while checking the position of the
magnet and the reed contact (they must touch).
Now screw the bottom cover together with the joint holder. Remove
the central screw which blocks vertical movement and screw it
through a hole in the bottom cover.
4.
Pull the rear TAMPER cable through the opening you have punched
in the bottom detector cover and insert the rear TAMPER connector
into the pins marked TMP IN (remove the jumper installed in
production).
Enrolling the detector to the system
The signal transmitter for wireless communication is located
underneath the optical part of the detector. The transmitter’s battery
case is not used; the batteries are inserted into the battery holder of
the motion detector. Use three AA 3.6V lithium batteries by the
same manufacturer and replace all three batteries at the same
time. The correct position of the batteries is indicated on the battery
holder. When inserting the batteries, it is necessary to remove the part
of the holder held in place with a metal lug. When the batteries have
been installed, the transmitter sends a signal which enrolls it to the
control panel (the control panel must be in enrollment mode at that
time – see the manual). Use switch no. 2 to set the system’s reaction
to any detected movement (ON = instant or OFF = delayed). Switch
no. 1 should be left in the OFF position
rear tamper
connector
Switch 1
INSTANT
DELAY
Switch 2
PULSE*
STATUS
Vcc
TMP
INP
GND
interconnection
to a detector
indication
Set pulse mode
*
battery not
used
Fig. 3 detector transmitter
BRACKET BASE
BRACKET
SHAFT COVER
BASE
BATTERY HOLDER
OPTICAL PART
PIR SENSOR
()
DO NOT TOUCH
IR ANTIMASKING
INSTALATION SCREWS
JOINT POSITION LOCKING
(DETECTOR TILT)
LED INDICATOR
MASKING FOIL
LENS
UPPER COVER
SECURING SCREW
PROTECTIVE HOOD
COVER SCREWS
JOINT POSITION LOCKING
(DETECTOR DIRECTION)
Fig.4 detector configuration
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-88P bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-88P in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info