Verklein
Vergroot
The JA-82K and JA-80K difference sheet
1.1. Modular system
The JA-82K main board provides 4 wired inputs. Unused
inputs are not balanced via resistors in terminals. Instead,
they must be switched OFF via DIP switches:
1 2 3 4
ON
OFF
JA-82K control panel modularity allows custom assembly.
Modules can be plugged in according to whether they are
necessary for the particular installation.
o The JA-82C wired input extension module provides 10
additional wired inputs. Unused inputs must be switched
off by DIP switch, as with main board inputs.
o The JA-82R radio module provides wireless connectivity,
e.g. for wireless detectors.
o Up to 50 devices can be enrolled to the control panel
(including hardwired inputs).
1.2. Wired input connection
Wiring the terminals can be done as with the JA-80K. A loop
must be balanced via a 1k resistor wired in series with
detectors. Every activation contact must be wired in parallel
to a 1k resistor.
A single loop allows up to 5 detectors to be wired. However,
it is recommended to use only one detector in one loop so
that the precision of locating alarm sources is not affected.
1 2 3 4
ON
OFF
01
02
COM
03
04
EW
IW
PGX
PGY
GND
A
B
+U
1k
1k
Fig. 1: Wiring an SA-200 magnetic detector
1 2 3 4
ON
OFF
01
02
COM
03
04
EW
IW
PGX
PGY
GND
A
B
+U
1k
1k
Fig. 2: Wiring a JS-20
1
2
3 4
ON
OFF
01
02
COM
03
04
EW
IW
PGX
PGY
GND
A
B
+U
1k
1k
Fig. 3: Wiring a JS-25 in one loop
1 2 3 4
ON
OFF
01
02
C
OM
03
04
E
W
IW
PGX
PG
Y
GND
A
B
+
U
1k
1k
1k
1k
Fig. 4: Wiring a JS-25 in two loops
1.3. Wiring an external siren
The EW (external warning) output switches to GND during
alarms (as opposed to the JA-80K). As the primary option for
the JA-82K control panel, an external siren of the type
OS-360A/365A has been designed. Wiring the OS-360/365
siren requires a relay to be connected in the circuit such that
the siren input activation logic is properly adjusted.
01
02
COM
03
04
EW
IW
PGX
PGY
GND
A
B
+U
JA-82K
OS-360/365
1k
1.4. Backing up the system
The control panel can be equipped with a 1.3 Ah to 2.6 Ah
backup battery. Before system installation, consumption of
particular devices should be taken into consideration. Should
the detector consumption significantly shorten the back-up
time, it is appropriate to use a battery with a greater capacity
positioned in an external case with a protected connection.
1.5. Configuration and programming
Use the OLink software for JA-82K programming. The current
version is downloadable from www.jablotron.com
, in the
Download/Software section.
The JA-82K and JA-80K difference sheet 2 / 2 MKH51901

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • kan ik aan het klavier van jablotron oasis 82 in de centrale de batterijen vervangen en gewoon terug klikken en functioneert het alarm terug normaaal Gesteld op 23-8-2019 om 18:33

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb mijn sirene per ongeluk langer dan 12 uren uit het stopcontact gehad. Nu werkt het alarm niet meer en knippert de sirene af en toe alleen. Hoe krijg ik mijn alarm weer ingeschakeld? Gesteld op 10-2-2019 om 09:10

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • gebruikershandleidng van JA - 82 K oasis dit is de installatiehandleiding Gesteld op 3-4-2018 om 13:11

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-82K OASIS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-82K OASIS in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info