Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Contents
USER FEATURES ............................................................................................................2
CAN REMOTE CONTROL BE SECURE?.................................................................... 2
HOW THE SYSTEM WORKS........................................................................................2
REMOTE CONTROL BY PHONE.................................................................................3
1. GENERAL RULES FOR REMOTE CONTROL VIA SMS INSTRUCTIONS .......................3
2. SETTING (ARMING) BY SMS XXXX_SET.............................................................. 3
3. UNSETTING (DISARMING) BY SMS XXXX_UNSET..............................................4
4. STATUS INTERROGATION XXXX_STATUS..........................................................4
5. LAST EVENT INTERROGATION XXXX_MEMORY................................................5
6. CONTROLLING APPLIANCES BY SMS ...................................................................5
7. SIM CARD CREDIT INTERROGATION XXXX_CREDIT..........................................5
8. REMOTE CONTROL VIA A TELEPHONE KEYPAD.......................................................... 6
9. REMOTE CONTROL BY DIALLING-IN .......................................................................... 6
10. LISTENING-IN AND VOICE COMMUNICATION.........................................................7
PROGRAMMING IN MAINTENANCE MODE...........................................................8
11. REPORTING TO PHONES SEQUENCE 81 M XXX..X 0............................................. 8
12. AUTHORIZING A PHONE NUMBER FOR DIALLING IN ...............................................9
13. GSM SIGNAL STRENGTH MEASUREMENT SEQUENCE 922..................................... 9
14. TRIGGERING GSM RE-REGISTRATION SEQUENCE 923 ........................................10
15. FORWARDING OF INCOMING SMS MESSAGES SEQUENCE 926X...........................10
ADVANCED SETTINGS/INSTRUCTIONS IN MAINTENANCE MODE .............. 10
16. SELECTION OF THE EVENTS REPORTED BY SMS SEQUENCE 82 M EC X..............10
17. SELECTION OF THE EVENTS REPORTED ACOUSTICALLY SEQUENCE 83 M EC X ...11
18. SMS TEXT EDITING XXXXTXT ....................................................................12
19. CONFIGURING SIM CARD INTERROGATION XXXX_CREDIT_UU..U ...............13
SIMULATED PHONE LINE CONFIGURATION......................................................14
20. ATTACHED PHONE FUNCTION SEQUENCE 951X ...................................................14
21. EMERGENCY TELEPHONE NUMBER SEQUENCE 952 XXX 0.............................15
REMOTE ACCESS BY INTERNET.............................................................................15
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-80Y bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-80Y in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info