Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
The JA-80V LAN / PSTN line communicator - 3 - MFJ55200_OS1
Functie
Opties
Standaard vanuit fabriek
Programmeren telefoonnummers
voor rapportage.
M = geheugenplaats1 to 8
xx..x = telefoonnummer (max.20 cijfers)
invoeren van 9 = + en 7 =
81 M 0 verwijdert het nummer op plaats M
Alle M1 to M8 gewist
Selectie van welke handelingen
worden verstuurd via SMS
ec = code van de handeling (zie 5.3)
M = geheugenplaats tel. nummer van1 tot 8
x=1 rapporteert, x=0 rapporteert niet
M1 & 2 alarm via SMS
M3 & 4 alarm via SMS en bellen
M5 & 6 alarm via SMS en bellen + in en
uitschakelen via SMS
M7 alarm via bellen
M8 technisch fout via SMS (naar installateur)
Selectie van welke handelingen
worden verstuurd via bellen
SMS/oproep communicatie
controle interval
hhmm = uren en minuten vanaf 00:00 tot
24:00
(De wachttijd na het laatste SMS/oproep
rapport voordat een nieuw rapport wordt
verzonden om de verbinding te controleren)
24:00
SMS tekst aanpassen*
Teksten kunnen alleen worden aangepast via ComLink
software of via SMS instructie: code TXT n,tekst,n,tekst... of
via www.GSMLink.cz via Internet
Zie 5.4
Aanzetten rapportage
x=0 uitgeschakeld
x=1 ingeschakeld (alle nummers ingesteld met
82.. & 83..)
x=2 ingeschakeld Zonder in en uitschakelen
door gebruiker 41 tot en met 50 (codes,
kaarten en afstandbediening) en hoofdcode in
en uitschakeling.
ingeschakeld
Telefoonnummer voor direct
toegang op afstand
xx..x = tel. nummer (max.20 cijfers)
verwijderd
Afstand besturing
x=0 uitgeschakeld
x=1 ingeschakeld (via telefoon en Internet)
ingeschakeld
Doorsturen van inkomende SMS
berichten
x=0 nee, x=1 ja = als de binnenkomende SMS
geen instructie bevat zal deze doorgestuurd
worden naar het het eerste nummer dat
geprogrammeerd is in het geheugen.
Ja
Reactie op binnenkomende
oproepen
x=0: geen reactie
x=1 to 8: antwoord na 1 tot 8 keer overgaan
x=9: beantwoord de 2e binnenkomende lijn
Antwoordt na 5 keer overgaan (25s)
Initialisatie voor communicatie
naar GSMLink
Initialiseert communicatie naar GSMLink
Telefoonnummer voor
communicatie naar GSMLink
xx..x = tel. nummer (max.20 cijfers)
verwijdert
Tx SMS centrale tel. nummer
xx..x = tel. nummer (max.20 cijfers)
verwijdert
Rx SMS centrale tel. nummer
xx..x = tel. nummer (max.20 cijfers)
verwijdert
Test rapportage naar een ARC
a=1=ARC1, a=2=ARC2
Test oproep naar een
telefoonnummer
M = tel. nummer geheugen op plaats 1 tot 8
Activeer opnieuw inloggen LAN
De kiezer logt uit van het LAN netwerk en zal zich opnieuw inloggen (DHCP verversen)
Kiezer reset
Reset naar fabrieksinstelling en verwijdert alle telefoonnummers.
Automatisch DHCP
x=0 uitgeschakeld
x=1 ingeschakeld
Ingeschakeld
IP adres van de kiezer
xx..x = IP adres 12 cijfers (als automatisch
DHCP uit staat)
192.168.001.211
Netwerk masker
xx..x = netwerk masker 12 cijfers (als
automatisch DHCP uit staat)
255.255.255.0
Netwerk gateway adres
xx..x = IP adres 12 cijfers (als automatisch
DHCP uit staat)
192.168.001.001
DNS IP adres
xx..x = IP adres 12 cijfers (als automatisch
DHCP uit staat)
192.168.001.001
ARC hoofd tel. nummer/IP adres
a=1=ARC1, a=2=ARC2, xx..x = tel. nummer
(max.20 cijfers) of IP adres & poort vb: 01
2 8 192 168 001 123 08080 0 (8= geeft
aan dat het een IP adres betreft, het moet dan
uit 12 cijfers bestaan gevolgd door een 5
cijferige poort nummer). Invoeren van 01p0 of
02p0 Zal het nummer of IP adres
verwijderen
verwijdert
ARC back-up tel. nummer/IP adres
Installatie (alarm systeem) ID voor
ARC
a=1=ARC1, a=2=ARC2, zz..z = ID nummer
max. 8 cijfers 0 to 9 en 1=A to 6=F
(hexadecimaal nummer)
0000
Selecteer het ARC protocol
a=1 ARC1, a=2 ARC2
CID
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-80V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-80V in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info