Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
The JA-80V LAN / PSTN line communicator - 2 - MFJ55200_OS1
UNSET
uitschakelen
als er een code wordt ingetoetst op het
bedieningspaneel. Als het systeem al
in de gewenste mode staat veranderd
er niets.
STATUS
status opvragen
Inclusief ARC communicatie (wordt
getoond als MS1 en MS2)
MEMORY
Laatste
handeling
opvragen
De laatste handeling in het geheugen
van de centrale
PGX ON
zet PGX aan
De PG uitgangen moeten worden
geprogrammeerd voor de functie:
aan/uit (met 237/247) of 2 seconde
schakelen (met 238/248)
PGX OFF
zet PGX uit
PGY ON
zet PGY aan
PGY OFF
zet PGY uit
voorbeeld: met het versturen van de instructie “code SET” (geldige
code spatie SET) zal het systeem inschakelen (als het al ingeschakeld
is gebeurt er niets)
Notities:
Uitvoeren van de instructie wordt bevestigd met een SMS bericht
De instructies zijn niet hoofdletter gevoelig en alleen ASCII
karakters zijn toegestaan
een SMS bericht kan maar één instructie bevatten
het in en uitschakelen door een instructie beginnend met een
service code werkt alleen als in de centrale de optie voor in en
uitschakelen met service code is ingesteld. (om onrechtmatig in
en uitschakelen door installateurs te voorkomen
Als er andere tekst aanwezig is in het bericht dat niet gescheiden
wordt door een “%” zal de instructie niet worden uitgevoerd
Als U een bericht stuurt en U bent er niet zeker van of de provider
extra tekst toevoegt stuur de instructie dan als volgt: %code
instructie%%
Geen ander SMS ontvangend apparaat kan worden aangesloten
op dezelfde telefoonlijn als de kiezer.
3.3. Gratis bediening van het systeem dmv gemiste oproepen
van voorgeprogrammeerde nummers
Als de telefoonlijn het CLIP protocol en nummerherkenning
ondersteunt dan kan een gelimiteerd aantal instructies worden
uitgevoerd op afstand door het systeem te bellen van een
geautoriseerde telefoon en het gesprek te beëindigen voordat het
systeem de lijn opneemt. Op deze manier kan het systeem gratis
bediend worden met een beperkt aantal functies. Het is mogelijk om
nummers te autoriseren die zijn opgeslagen in het geheugen M1 tot
M8 (ook gebruikt als waarschuwing nummers zie 4).
Om een telefoonnummer te autoriseren plaats achter het nummer
gevolgd door één cijfer (1,2,3,8 of 9) Zie notitie in hoofdstuk 4.
Als er gebeld wordt door dat nummer zal de kiezer cijfer
genereren na de eerste keer overgaan. (Alsof het handmatig op het
bedieningspaneel is ingetoetst). Deze gratis besturing van het systeem
met onbeantwoorde oproepen kan de volgende functies bevatten aan
de hand van welk cijfer er achter de * staat in het geheugen:
1 Inschakelen compleet systeem (= ABC knop op
bedieningspaneel)
2 Inschakelen deelinschakeling A (= A knop)*
3 Inschakelen gedeelte A en B of B (= B knop)*
8 PGX aan voor 2 seconden. (Als de PGX voor de puls functie
is geprogrammeerd)
9 PGY aan voor 2 seconden. (Als de PGY voor de puls functie
is geprogrammeerd)
Notitie:
Als de telefoon belt met nummerblokade kan deze niet worden
gebruikt om op deze manier het systeem te bedienen
Als het gesprek wordt beëindigd voordat de kiezer opneemt is
deze functie gratis.
Een telefoon die deze gratis functie heeft kan ook het systeem
volledig bedienen zodra de kiezer heeft opgenomen en een
geldige code is ingevoerd (zie 3.3). Laat de telefoon net zolang
overgaan tot de kiezer de lijn opneemt.
Als het nummer dat is geprogrammeerd voor gratis besturing
geen systeem rapporten hoeft te ontvangen, schakel de
rapporten dan uit voor dit nummer (zie 5.2).
Inschakelen met 1,2 en 3 werkt alleen als dit is geactiveerd in
de centrale.
4. Rapportage naar telefoon
De kiezer kan handelingen van het systeem rapporteren dmv SMS en/of
bellen van nummers met een geluid signaal (vaak gebruikt als een
geluidssignaal om een SMS te gaan lezen). Rapportage kan naar
maximaal 8 nummers verstuurd worden.
De meest gebruikelijke rapporten zijn vanuit de fabriek al ingesteld, U hoeft
alleen de nummers te programmeren op die plaats die de juiste instellingen
bevat. Desgewenst kunnen andere handelingen ook worden toegevoegd
of worden verwijdert. (zie 5.2)
Standaard instellingen voor nummers M1 tot M8
M
Rapporteert
1
Alarm en fouten via SMS
2
3
Alarm en fouten via SMS + bellen (als U opneemt hoort U
een sirene)
4
5
Alarm via SMS + bellen, in en uitschakelen en fouten via
alleen SMS
6
7
Alarm via bellen (als U opneemt hoort U een sirene)
8
Technische fout SMS (bv voor een installateur)
Om een telefoonnummer te programmeren in een van de
geheugenplaatsen M, toets de volgende reeks in als het systeem in de
service mode staat:
81 M xxx...x 0
waarbij:
M geheugenplaats 1 tot en met 8
xxx...x telefoonnummer (maximaal 20 cijfers)
Voorbeeld: Door het toetsen van 81 5 777 777 777
0 zal het nummer
777777777 worden opgeslagen op geheugenplaats 5 (Alarm via SMS
+ bellen, in en uitschakelen en fouten via alleen SMS)
Om en nummer te verwijderen van plaats M toets: 81 M 0
Notitie:
het invoeren van 9 voor het nummer genereert een “+voor het
programmeren van een internationaal nummer
Desgewenst kunnen handelingen naar een aangesloten SMS
telefoon verstuurd worden (SMS8010), programmeer dan nummer
001 in het geheugen.
SMS rapport bestaat uit: Installatie naam, handeling naam, nummer
en naam van herkomst (apparaat of code), datum en tijd.
Voorbeeld:Rapport van uw Alarm: ingeschakeld 47: code Tijd 01.08.
11:27.
Als andere handelingen of tekst gerapporteerd moeten worden
naar een specifiek nummer, verander de instelling in de kiezer (zie
5.2 and 5.3)
Bij het invoeren van telefoonnummers, als U 7 intoetst na het laatste
cijfer van het telefoonnummer (de wordt ook opgeslagen) en
vervolgens nog één cijfer toevoegt (1,2,3,8 of 9), dan kan dit nummer
het systeem bellen. Het systeem reageert dan alsof cijfer is
ingetoetst na het eerste keer overgaan. M.a.w. alsof het handmatig
op het bedieningspaneel is ingetoetst. zie hoofdstuk 3.3.
Voorbeeld: met invoeren van 81 5 777 777 777
79

0 heeft kan het
nummer 777777777 de PGY uitgang voor 2 seconde aanzetten door
alleen maar te bellen naar het systeem en 1 keer over te laten gaan.
Het systeem reageert dan alsof 9 op het bedieningspaneel is
ingetoetst. Dit kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een automatische
deur of hek te openen.
4.1. Programmeren
De meest gemakkelijke manier van programmeren is door middel van
een PC met de ComLink software of via het internet op de pagina:
www.GSMLink.cz
Programmeren is ook mogelijk op het bedieningspaneel:
De centrale moet in de service stand staan, zo niet toets dan 0
Service code (standaard: 8080) terwijl het systeem uitgeschakeld
is.
Toets de relevante programmeer reeksen in Zie tabel hieronder.
Om de service stand te verlaten druk de # toets in
5. Programmeer reeksen
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-80V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-80V in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info