554978
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
GSM car alarm CA-1803BT „Athos 1/6 MHF58202
Installation manual: CA-1803BT “Athos”
Before installation
This is the basic version of the installation manual and programming sequences.On
the web site www.jablotronalarms.com in the download section you can find a full
version of this manual or you can find it included in the installation kit on CD / DVD. If
you have no experience with CA-1803 installation, we recommend you to read
the extended version of the manual to know all the parameters well.
The immobilizer relay contact of car alarm is connected only in disarmed
mode and if the ignition is on. Do not block circuits that are under voltage
while the ignition is off. It could cause a serious damage of the vehicle.
The car alarm should only be installed by a professional installer. It is suitable for
cars with a dashboard voltage supply of 12V or 24V with a negative ground
connection. During the first power-up, the value of supply voltage is read and the
inputs are set to default settings. The alarm is designed to be installed inside the car.
For cars with a voltage supply of 24V, the following restrictions apply to
car alarm installation:
1. It is not possible to connect a hands-free set of type HF-03.
2. When used for acoustic signalling, the SIR output is switched to the power supply
voltage. Consequently, this output switches to 24V, so it is necessary to use a
siren of type SA-606-24V instead of the SA-530 which is supplied in the standard
package. In this case it is necessary to set the confirmation beeps to 100 ms.
Configuration table
SIM entry* SMS instruction Text Description
RESET EN 1
(After which, the
entry is erased
from the SIM)
MASTER RESET EN 1 Mode setting. RESET 1 = alarm has its own remote control and provides signals for central locking.
RESET 2 = alarm is operated by an original remote controller for central locking. RESET 3 = GSM
pager for cars with an installed car alarm. Performing the RESET instruction is indicated by 4 beeps.
Consequently, all settings, enrolled remote controllers and wireless detectors will be erased.
Not applicable
MASTER UC uuuu
User code setting – the code allows you to operate the alarm remotely via SMS from unauthorized phones.
uuuu is a new user code, 4 to 8 letters (A–Z & 0–9, case insensitive). Factory default user code is USER
Not applicable
MASTER MC xxxx Master code setting –xxxx is a new master code (A–Z & 0–9, case insensitive). The code allows you to
change the maintenance settings for the car alarm. Factory default master code is MASTER
TELn xx...x
MASTER TELn xx...x Setting of phone numbers to report alarms to n = 1 to 4
DIALn xx...x
MASTER DIALn xx...x Setting the phone numbers to dial using Hands free. n = A, B, 1, 2
DIP abcdefghij
MASTER DIP abcdefghij DIP parameter entry – see the DIP table
SET abcdefghij
MASTER SET abcdefghij SET parameter entry – see the SET table
DIP parameters
Description
DIP
0 1
A 0 = silent arming/disarming without siren chirps
1 = 10 ms siren chirps when arming/disarming (non backed-up siren)
2, 3, 4 ... 9 = siren chirps when arming/disarming (a siren of another
type) lasting 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 or 500 ms
B Silent alarm
Audible alarm
C
SMS alarm report only
SMS alarm report and siren sound
phone call
D SMS remote control not
confirmed by SMS reply
SMS remote control instructions
confirmed by SMS reply
E
0 = arming control by dialling-in disabled
1 = arming control by dialling from TEL1 enabled
2 = arming control by dialling from TEL1 and TEL2 enabled
3 = arming control by dialling from TEL1, TEL2 and TEL3 enabled
4 = arming control by dialling from all TEL1 to TEL4 enabled
F
Arming control by dialling
in is not confirmed by
SMS
Arming control by dialling in (see E)
is
confirmed by SMS to the phone
which called the car alarm
G
User can not change SMS
Texts
User can change SMS texts by TXT
Sequence
H
REARM disabled
If the car is not entered within 1
minute after disarming, it will REARM
I
0 = Immobilization by arming and by SMS instruction
1 = Immobilization by arming and automatically 5 minutes after
ignition is turned off (AUTOIMO) and also by SMS instruction
2 = Immobilization only by SMS instruction
3 = Immobilization and also by SMS instruction. If disarmed and
ignition is turned off for more than 60 minutes the SMS STATUS is
sent as an alert to possible forgotten arming.
J
Self-location disabled
The car’s location will be sent by SMS
after an IMO instruction has been
performed.
or if the car stops after an
immobilization
SMS instruction
Bold marked values = factory default
Steps to enroll RC-8x controllers:
1. The car alarm should be disarmed, with the ignition on.
2. Send the SMS instruction MASTER LEARN RC
3. The car alarm beeps 3 times and an LED starts to flash.
4. The RC-8x controller is enrolled by pressing buttons
and
simultaneously for approx. 3 sec. A siren chirp confirms the enrollment. By
enrolling the first remote control all other remote controls previously enrolled
will be erased (so enroll all the controllers intended for use, one by one).
5. Exit enrollment by turning the ignition off. The alarm confirms the enrollment by
sending an SMS message to authorized phones TEL1 to TEL4.
SET parameters
Description
SET
0 1
A 0 = open door signalling and INP activation while arming are both disabled
1 = open door signalling and INP activation while arming are both
enabled
2 = INP activation while arming enabled, open door signalling enabled with
a 10 second delay
3 = INP activation while arming enabled, open door signalling disabled
B
Voltage detector disabled
Voltage-drop detector enabled
C
lock / unlock signal duration (Reset 1)
0 = 0.5 / 0.5 sec (suitable for electromagnetic locks)
1 = 4 / 4 sec (suitable for pneumatic locks)
2 = 60 / 0.5 sec (suitable for automatic window closing)
D
DOOR input logic:
1 = activated by falling edge (grounding)
2 = activated by rising edge (disconnecting from GND)
E INP1 logic:
1 = activated by falling edge (grounding)
2 = activated by rising edge (disconnecting from GND)
F INP2 logic:
0 = activated by falling edge (grounding), it triggers an alarm also if
disarmed (24 hour reaction)
1 = activated by falling edge (grounding)
2 = activated by rising edge (disconnecting from GND)
G Central locking input logic: (Reset 2)
1 = activated by falling edge (grounding)
2 = activated by rising edge (disconnecting from GND)
H
0 = confirmation by turn lights for disarming is needed (Reset 2)
1 = confirmation by turn lights for arming and disarming is
needed
2= confirmation by turn lights for arming and disarming is not
needed so INP1 can be used as an alarm input
I
When armed, no monitoring of
GPS location changes
GPS location changes are
monitored when armed
J 0 = AUX output is a bus for communication with CR-11A modules
1 = AUX output provides power for external sensors
Bold marked values = factory default
Steps to enroll l detectors:
1. The car alarm should be disarmed, ignition on.
2. To enroll the internal detectors, send the SMS command MASTER LEARN
INT (To enroll the external detectors, send the SMS command MASTER
LEARN EXT )
3. The car alarm beeps 3 times and an LED starts to flash.
4. You can enroll a new detector to the system by inserting its batteries.If
you enroll a first detector, you will erase all detectors from the
associated groups (enroll all of them, which will be used in the group in
sequence).
5. Exit enrollment by turning the ignition off. The alarm confirms enrollment by
sending an SMS message to authorized phones TEL1 to TEL4.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron CA-1803BT Athos bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron CA-1803BT Athos in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Jablotron CA-1803BT Athos

Jablotron CA-1803BT Athos Gebruiksaanwijzing - English - 16 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info