555036
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
CA-1202 user manual – Mode 3 - 4 / 4 – MHF53500
Internet: www.jablotron.cz
Tel.: 483 559 911
fax: 483 559 993
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Your installer’s contact details:
CA-1202 user manual – Mode 3 - 1 / 4 – MHF53500
The “Athos” CA-1202 GSM pager
MODE 3
Thank you very much for buying our CA-1202 GSM pager. Now you will always be
able to find where you left your car.
Jablotron Ltd.
1. Alarm
In the case of activation, warning SMS messages will be sent to all
phones (TEL1 to TEL4) and these phones will also be called with a
siren sound
1
.
2. Remote control by SMS instructions
SMS instructions sent from an authorized phone (TEL1 to TEL4)
can operate the alarm remotely. Factory default instruction texts
are shown in the following table. If an SMS is sent from an
unauthorized phone a valid user code must be entered before
the instruction (e.g. USER IMO).
SMS instruction texts
Default Your text Description
IMO
STOP (immobilize) the car (after turning
the ignition key off)
UNIMO
Unblock (mobilize) the car
STATUS
GSM pager will reply with status
information, e.g.
„car reports: Time: 27.01.04
13:04, Status: Armed, Unblocked, Ignition off“.
LOCATOR
To obtain the car location from the GSM
provider.
2
HELP
The GSM pager will reply with a brief list of
SMS instructions.
CREDIT
To obtain the balance of a prepaid SIM
card if used.
2
UC xx...x
To change the user code. uuuu is the new
user code, up to 8 characters (A –Z & 0 –
9). The factory default user code is USER
Only basic ASCII can be used in the SMS instruction texts.
Ask the installer to edit the SMS commands for you.
After the HELP command, the GSM pager will reply with the factory default SMS instructions.
The instructions that were modified will not be in the reply.
1
If it is activated, then in the case of an alarm all calls are automatically answered
(it is possible to listen and speak to the car remotely).
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron CA-1202 - mode 3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron CA-1202 - mode 3 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Jablotron CA-1202 - mode 3

Jablotron CA-1202 - mode 3 Installatiehandleiding - English - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info