555035
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
CA-1202 User manual – Mode 2 - 4 / 4 – MHF53400
10. Car battery low voltage reporting
The built-in voltage drop detector can trigger an alarm if an electrical device in
the car is turned on while the car is armed. Also the car alarm checks the voltage
of the car battery. If the voltage is too low (10V) it will notify users via an SMS
message. The car alarm can be backed up by a BB-01 battery. Thus, the car alarm
can send SMS messages (but not work) even when the car battery is
disconnected. The manufacturer recommends regular BB-01 checking once a
year. The battery should be replaced every two years.
11. Limited number of alarms
If any sensor (input) repeatedly triggers alarms then this particular input will be
bypassed automatically after the third alarm (it will remain bypassed until the car
alarm is disarmed).
12. Remote service
When it is necessary to change the basic settings of the alarm like phone numbers
etc you do not need to contact the installer. Instead it is possible to change settings
remotely.
13. Central monitoring station communication
The car alarm allows central monitoring via GPRS data protocol. Please ask your
supplier for details.
14. Roaming
If you travel abroad and your SIM card supports roaming, the car alarm will
work there too (the functions LOCATOR and CREDIT might be not available).
15. LED indicator signals
The LED indicator is used to show
the status of the alarm. Warning! If
the LED indicator starts flashing
fast after the ignition is switched
off, it will not be able to send any
messages nor call in the case of
an alarm
.
LED state Meaning
OFF Disarmed
permanently ON Connecting to a GSM network
or a phone call
Regular slow flashing Armed
Interrupted light Car was stopped
(immobilization)
Flashing fast GSM network is not available
Your installer’s contact details:
CA-1202 User manual – Mode 2 - 1 / 4 – MHF53400
The “Athos” CA-1202 GSM car alarm
MODE 2
Thank you very much for buying our CA-1202 car alarm. Now you will always be able to
find where you left your car.
Jablotron Ltd.
1. Remote control arming and disarming
The alarm will be armed when the car is locked remotely by the
original remote control and disarmed when the car is unlocked
remotely. If the car is unlocked by key then the alarm will be
triggered. To stop the alarm it is necessary to unlock remotely by the
original remote control. The RC-40 remote control can be used for
remotely operating the gate, garage door etc. Please ask your
installer for detailed information.
2. Acoustic signals
The car alarm informs you about its status
by siren chirps. The chirps for arming (1x),
disarming (2x) and arming with the
triggered input (4x) are optional. Warning!
If the GSM network is not available
while the car alarm is being armed it
will not be able to send any messages
nor call in the case of an alarm.
3. Alarm
When an alarm is triggered (the car alarm is armed and an input is triggered), the
siren will sound for 30 sec’s., warning SMS messages will be sent to all phones
(TEL1 to TEL4) and these phones will also be called with a siren sound
1
. The alarm
can be terminated by unlocking the car remotely by the original remote control or by
SMS instruction. Your mobile will be sent a message stating that the alarm condition
has ended. If the alarm is triggered accidentally (e.g. by unlocking the door with a
key) then in some cases it is necessary to lock the door first and then
unlock by the original remote control to terminate the alarm.
4. Remote control by SMS instructions
SMS instructions sent from an authorized phone (TEL1 to TEL4) can
operate the alarm remotely. Factory default instruction texts are
shown in the following table. If an SMS is sent from an unauthorized
phone a valid user code must be entered before the instruction (e.g.
USER IMO).
1
If it is activated, then in the case of an alarm all calls are automatically answered
(it is possible to listen and speak to the car remotely).
Chirps Meaning
1x Arming
2x Disarming
3x Disarming after the alarm
4x Arming with the triggered input
6x GSM network is not available
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron CA-1202 - mode 2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron CA-1202 - mode 2 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Jablotron CA-1202 - mode 2

Jablotron CA-1202 - mode 2 Installatiehandleiding - English - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info